Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
  AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI İÇDÜZENİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Ocak 2009 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliği ile kabul olunan “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

 

Madde 1.

Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Madde 2.

Tefsir

Madde 3.

Amaç

İKİNCİ KISIM
Av Mevsimi, Av Ruhsatları, Yasaklar

Madde 4.

Av Mevsimi

Madde 5.

Bakanlar Kurulunun Av Hayvanı ve Av Kuşlarının Avlanmasını Yasaklama Yetkisi

Madde 6.

Kapalı Mevsim Süresi, Av İle İlgili Kural ve İstisna

Madde 7.

Av Ruhsatı Alabilecek  ve Avlanabilecek Kişiler ve Yabancılar

Madde 8.

Av Ruhsatı Olmaksızın veya 4’üncü Madde Kurallarına Aykırı Olarak Avlanmanın Yasaklanması

Madde 9.

Av Ruhsatı Harç ve Katkı Payı

Madde 10.

Av Satışının Yasak Olması

Madde 11.

Av Hayvanı veya Yabani Kuşların Yemek Olarak Servis Yapılmasının Yasaklanması

Madde 12.

Avlanması Yasak Kuşlar ve Muflon İçin Koruma

Madde 13.

Av Hayvanı veya Yabani Kuşların Arazi Sahipleri Tarafından Ürkütülerek Kaçırılması

Madde 14.

Kapalı bir Mevsimde Tasarrufunda Yeni Öldürülmüş veya Dondurulmuş Av Hayvanı Veya Yabani Kuş Bulundurmanın Yasak Olması

Madde 15.

Av Hayvanı ve Yabani Kuşları Avlama  Yöntemlerinde Sınırlama

Madde 16.

Avlanabilecek Av Hayvanları ve Av Kuşlarına Sınırlama

Madde 17.

Av ve Yabani Kuşların Yumurtaları İçin Koruma

Madde 18.

Av Koruma Bölgeleri

Madde 19.

Av Hayvanı veya Derisi ve/veya Yabani Veya Derisi İhraç Etmenin Yasak Olması

ÜÇÜNCÜ  KISIM
Komisyonlar, Eğitim Avlağı ve Öğrenci Avcı ile ilgili Kurallar

Madde 20.

Komisyonun Oluşumu

Madde 21.

Komisyonun Görevleri

Madde 22.

Komisyonun Bütçesi ve Kesin Hesapları

Madde 23.

Komisyonun Çalışma Yöntemi

Madde 24.

Komisyon Sekreteryası

Madde 25.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 26.

Av Koruma Görevlisi Görevlendirilmesi

Madde 27.

Eğitim Avlağı Ayrılması

Madde 28.

Avcı Eğitim Komisyonu

Madde 29.

Öğrenci Avı

DÖRDÜNCÜ  KISIM
Suç ve Cezalar

Madde 30.

Suç ve Cezalar

Madde 31.

Mahkumiyetin Sonuçları

Madde 32.

Suç Oluşturan Eylemi İhbar Edene Ödül

Madde 33.

 Tüfeklerin Mühürlenmesi

BEŞİNCİ  KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde 1.

Halen Av Ruhsatı Sahibi Olanların Durumu

Geçici Madde 2.

Halen Av Ruhsatı Sahibi Olan Yabancıların Durumu

Geçici Madde 3.

Halen Av Satıcısı Ruhsatı Sahibi Olanların Durumu

Madde 34.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 35.

Yürütme Yetkisi

Madde 36.

Yürürlüğe Giriş

 

Sayı: 18/2009

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME
YASASI

 

       Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

 

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

 

“Av Hayvanları”, ova tavşanı ve av kuşlarını anlatır.

 

“Av Koruma Görevlisi”, bu Yasa kurallarının uygulanması, suçluların ihbarı ve resmi makamlara bildirilmesi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, karşılaşılacak sorunların yetkili makamlara iletilmesi, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlemlenmesi ve sayımıyla bu konuda gerekli tespitleri yapmak üzere, bu Yasanın 26’ncı maddesi uyarınca Merkezi Av Komisyonu tarafından görevlendirilen kişiyi anlatır. 

 

“Av Kuşu”, turaç, sülün, keklik, cikla, çulluk, bıldırcın, üveyik, yaban güvercini, fassa, saksağan ve kargayı anlatır.

 

“Av Mevsimi”, bu Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen av dönemlerini anlatır.

 

“Av Ruhsatı”,  21 yaşını doldurmuş ve bu Yasaya göre Av Ruhsatı almaya engeli bulunmayan, avcılık eğitimini tamamlayan ve sınavda başarılı olmuş kişilere, bu Yasanın 7’nci ve 9’uncu maddeleri uyarınca  verilen belgeyi anlatır.

 

“Avcı”, bu Yasa kuralları uyarınca Av Ruhsatı almış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kişileri ve bu Yasanın 7’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca Av Ruhsatı alan yabancıları anlatır.

 

“Avcı Eğitim Komisyonu”, bu Yasanın 28’inci maddesi uyarınca oluşan, avcılık eğitimi veren ve avcı adaylarını sınava tabi tutan komisyonu anlatır.

 

“Avcılık Federasyonu”, yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş olan Avcılık ile ilgili Federasyonu anlatır.

 

“Bakanlık”, İçişleri ile Görevli Bakanlığı anlatır.

 

“Eğitim Avlağı”, bu Yasanın 27’nci maddesi uyarınca eğitim amacıyla kullanılacak olan ve sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen bölge veya bölgeleri anlatır.

 

“Gönüllü Av Koruma Görevlisi”, herhangi bir ücret karşılığı olmadan, avcıların eğitimine ve av koruma çalışmalarına gönüllü destek sağlayan kişileri anlatır.

 

“Kapalı Mevsim”, bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen süreleri anlatır.

 

“Komisyon”,  bu Yasanın 20’nci maddesi uyarınca, Bakanlık bünyesinde kurulan Merkezi Av Komisyonunu anlatır.

 

“Öğrenci Avcı”, Bu Yasanın 29’uncu maddesinde düzenlenen, 18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış, Avcı Eğitim Komisyonunun eğitim programlarına katılıp, sınavlarda başarılı olmuş kişileri anlatır.

 

“Üretim Yeri”, Merkezi Av Komisyonu tarafından izinlendirilen, Federasyon, Avcı Birlikleri veya üretim faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin av hayvanı üretim faaliyeti yürüteceği yerleri anlatır.

 

“Yabani Kuş”, evcil olmayan herhangi bir kuşu anlatır.

 

 

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürmeleri, koruma tedbirleri ve esasları, Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını ve Avcılık Ruhsatına ilişkin harçları düzenlemektir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM
Av Mevsimi, Av Ruhsatları, Yasaklar

Av Mevsimi

4.

(1)

Bakanlar Kurulu, Komisyonun görüş ve düşüncelerini de değerlendirerek, aşağıda belirtilen tarihler arasındaki av günlerini ve bu Yasanın 16’ncı maddesinde avlanabileceği belirtilen av hayvanlarını Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir Tüzük ile ilan eder:

 

 

 

(A)

Büyük Av: 15 Ekim-5 Ocak tarihleri arasındaki süreyi kapsar. Bu süre içerisinde ilan edilecek av günlerinde, ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fasa, karga ve saksağan avlanabilir.

 

 

 

(B)

I. İnce Av: 6 Ocak- 15 Mart tarihleri arasındaki süreyi kapsar. Bu süre içerisinde ilan edilecek av günlerinde, çulluk, cikla, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan avlanabilir.

 

 

 

(C)

II. İnce Av: 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasındaki süreyi kapsar. Bu süre içerisinde ilan edilecek av günlerinde, üveyik, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan avlanabilir.

 

 

(2)

Bu maddenin (l)’inci fıkrasında öngörülen süreler dışında avlanmak yasaktır.

 

 

(3)

Bakanlar Kurulu, Komisyonun görüş ve düşüncelerini de değerlendirerek Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle av populasyonunun korunması, doğal afet, salgın hastalık riski ve benzeri amaçlarla bu maddenin (l)’inci fıkrasında öngörülen süreleri kısaltabilir veya kaldırabilir.

Bakanlar Kurulunun Av  Hayvanı ve Av Kuşlarının Avlanmasını Yasaklama Yetkisi

5. Bakanlar Kurulu, Komisyonun görüş ve önerilerini de dikkate alarak, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir Tüzükle bu Yasada öngörülen ava kapalı mevsime ek olarak her beş yılda bir belirli bir süre ve belirli bir bölgede herhangi bir av hayvanı veya av kuşunun vurulmasını, öldürülmesini, yakalanmasını yasaklayabilir. Tüzükte belirlenecek böyle bir süre, bu Yasa amaçları bakımından ava kapalı mevsim sayılır.

Kapalı Mevsim Süresi, Av İle İlgili Kural ve İstisna

6. Bir kapalı mevsim süresince av hayvanı veya yabani kuş vurulamaz, öldürülemez, alınıp satılamaz ve yakalanamaz.
 Ancak;

 

 

(1)

Avcı Eğitim Komisyonu tarafından, eğitim amacıyla Özel Koruma Bölgeleri dışındaki Devlet arazisinden sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla eğitim avlağı olarak belirlenmiş bir alan içinde eğitmenler denetiminde eğitim yaptırılabilir.

 

 

(2)

1 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında doğada av köpekleri ile av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz veya kovalanamaz veya yakalanamaz.

 

 

(3)

Ava kapalı mevsimde tazı cinsi köpekler doğada gezdirilemez.

Av Ruhsatı Alabilecek ve Avlanabilecek Kişiler ve Yabancılar

7.

(1)

Av Ruhsatı, 21 yaşını doldurmuş, Av Ruhsatı almaya engeli bulunmayan, avcılık eğitimini tamamlayan ve yapılacak sınavlarda  başarılı   olan   Kuzey  Kıbrıs   Türk   Cumhuriyeti vatandaşlarına verilebilir. Geçerli bir Av Ruhsatı sahibi olan kişiler, üç yıl üst üste ruhsatını yenilemezlerse tekrar Av Ruhsatı alabilmeleri için Av Ruhsatı belgesi almaya engeli bulunmamak, avcılık eğitimini tamamlamak ve yapılacak sınavlarda başarılı olmak koşulları yeniden aranır.

 

 

(2)

Yabancı elçilik ve temsilcilik mensupları, kendi ülke yasaları uyarınca almış oldukları av ruhsatlarını Komisyona onaylatmak ve bu Yasa uyarınca gerekli başvuruları yaparak harç ve katkı payını ödemek suretiyle veya kendi ülke yasaları uyarınca herhangi bir av ruhsatları yoksa, bu Yasa kurallarına göre gerekli eğitim ve sınavlardan geçmek suretiyle, Av Ruhsatı alabilirler.

 

 

(3)

Yukarıdaki (l)’inci ve (2)’inci fıkralarda belirtilen kişiler dışında hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde av faaliyetinde bulunamaz.

Av Ruhsatı Olmaksızın veya 4’üncü Madde Kurallarına

8.

(1)

Bu Yasanın, 13’üncü maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla,   Av  Ruhsatı   sahibi   olunmaksızın,  hiçbir  şekilde herhangi   bir   av   hayvanı   veya   yabani   kuş   avlanamaz, öldürülemez veya yakalanamaz.

Aykırı Olarak Avlanmanın Yasaklanması

 

(2)

Bu Yasanın 26’ncı maddesi gereği atanan Av Koruma Görevlisi, av bölgesi içinde herhangi bir kişiden Av Ruhsatını ibraz etmesini isteyebilir. Söz konusu kişi av ruhsatını, adını ve adresini görevliye ibraz etmek zorundadır.

 

Av Ruhsatı Harç ve Katkı Payı
Fasıl 57
      11/1959
      85/1963
        3/1979
      23/1982
      32/1985
        7/1989
      15/1992
      55/1992
        2/1996
        2/2000
      11/2004
CETVEL

9.

(1)

Ateşli   Silahlar   Yasası   uyarınca   ateşli   silah   ruhsatı sahiplerinin Av Ruhsatının çıkarılacağı yılın Temmuz ayının 31’inci gününe kadarki süre içinde öngörülen harçlar ile beş karga veya saksağan başı veya karşılığı olan adet başına 5.-TL (Beş   Türk   Lirası)   miktarı   ödemesi   halinde,   kendisine Kaymakam  tarafından   bu Yasaya ekli Cetvelde belirtildiği şekilde Av Ruhsatı verilir.

 

 

(2)

(A)

Bir Av Ruhsatı için 70.-TL (Yetmiş Türk Lirası) harç ödenir.

 

 

 

(B)

Bu Yasa kurallarına uygun olarak Av Ruhsatı almak için müracaat edenler, Av Ruhsatı harcına ek olarak 100.-TL (Yüz Türk Lirası) katkı payı öderler. Katkı payları, av hayvanı yetiştirilmesi ve av hayvanlarının nesillerinin devam ettirilmesi projelerinde kullanılmak üzere Kaymakamlık veznesine yatırılır ve sadece Komisyon tarafından amacına uygun olarak kullanılır.

 

 

 

 

Yatırılan katkı payı karşılığında alınacak makbuz ruhsat harcının ödenmesi sırasında Kaymakama ibraz edilir.

 

 

 

(3)

Av Ruhsatı, av mevsimlerindeki izin verilen günlerde ava gidecek olan kişiler tarafından çıkarılır ve av faaliyeti süresince taşınır. Her Av Ruhsatının süresi verildiği tarihi izleyen 31 Temmuz günü sona erer.

 

 

 

(4)

Av Ruhsatı sahibinin Av Ruhsatının kaybolduğuna, çalındığına veya esasa ilişkin kısımların okunmayacak derecede silindiğine ilişkin Kaymakama yeterli ve geçerli açıklama yapabildiği durumda 10.-TL (On Türk Lirası) tutarında bir harcın ödenmesi koşuluyla, Kaymakamlıktan Av Ruhsatının bir suretini temin edebilir, suret aslı gibi geçerli ve etkili olur.

 

 

 

(5)

Av Ruhsatı harcı, Bakanlar Kurulunca, Komisyonun önerisi üzerine ve Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, on katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

Av Satışının

10. Av hayvanlarının ve av kuşlarının herhangi bir şekilde satılması yasaktır.

Yasak Olması

      Ancak Komisyon tarafından izinlendirilmiş üretim yerlerinde üretilen av hayvanlarının satılması bu kuralın dışındadır.

Av Hayvanı veya Yabani  Kuşların Yemek Olarak Servis

11.

(1)

Av hayvanlarının ve yabani kuşların otel, pansiyon, lokanta, market, kahvehane, bar veya bu gibi ikametgah dışında başka yer veya mekanda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesi yasaktır.

Yapılmasının Yasaklanması

 

 

       Ancak Komisyon tarafından izinlendirilmiş üretim yerlerinde üretilen av hayvanlarının,    Komisyon   tarafından izinlendirilen yerlerde   servis yapılması ve tüketilmesi bu madde kuralları dışındadır.

 

 

(2)

Herhangi bir polis memuru, yukarıdaki (l)’inci fıkra kurallarına aykırı olarak herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşun pişirildiği, satıldığı, yemek olarak verildiği veya yemek listesinde yer aldığı makul şüphesi ile yukarıdaki (l)’inci fıkrada belirtilen herhangi bir yere veya müesseseye arama müzekkeresi olmaksızın girebilir ve bu gibi av hayvanı veya yabani kuşu emare olarak alabilir.

Avlanması Yasak Kuşlar ve Muflon İçin Koruma

12.

(1)

Hiç kimse, hiçbir yöntemle bu Yasada izin verilenler dışındaki bir kuşu avlayamaz, yakalayamaz, avlanmasına müsaade edemez, yemek olarak veremez, yaşama ortamına veya eko sisteme zarar verecek veya bunları yok edecek faaliyetlerde bulunamaz.

 

 

(2)

Hiç kimse muflon (Moufflon) avlayamaz, öldüremez, yakalayamaz, kovalayamaz, ölü veya canlı bir muflon veya ölü bir muflonun herhangi bir parçasını taze veya donmuş olarak tasarrufunda bulunduramaz.

 

21/1997
   36/2001
   24/2004
   51/2007

 

(3)

Av hayvanları ve av kuşları haricindeki yabani hayvanlar ve yabani kuşlarla ilgili düzenlemeler, yasaklar, suç ve cezalar Çevre Yasası ve adı geçen Yasa tahtında çıkarılan Tüzük ve Emirname kurallarına tabidir.

Av Hayvanı veya Yabani Kuşların Arazi Sahipleri Tarafından Ürkütülerek Kaçırılması

13.

Bu Yasa kurallarına bakılmaksızın, herhangi bir plantasyon, bağ, bahçe veya sürüp ekilmiş başka bir yer sahibinin veya bu gibi yerleri tasarruf veya kontrolünde bulunduranların her zaman, gerek bizzat gerek yetkili kılacağı başka bir kişi aracılığı    ile    aşağıda    belirtilen    eylemlerde    bulunması Kaymakamlığın özel iznine bağlıdır:

 

 

(1)

Orada bulunan herhangi bir av hayvanını korkutup kaçırması,

 

 

(2)

Orada bulunan ve oradaki ürüne zarar yapmakta olan veya zarar yapma ihtimali bulunduğu makul olarak varsayılan herhangi bir yabani kuşu korkutup kaçırması,

 

 

(3)

Av Hayvanı ve yabani kuşları korkutup kaçırmak için ses cihazı, maket veya buna benzer materyaller kullanılması.

Kapalı Bir Mevsimde Tasarrufunda Yeni Öldürülmüş

14.

(1)

Bu Yasanın 6’ncı maddesi kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, bir kapalı mevsimin herhangi bir kısmında, kimse tasarrufunda yeni öldürülmüş veya dondurulmuş av hayvanı veya yabani kuş bulundurulamaz.

veya Dondurulmuş Av Hayvanı Veya Yabani Kuş Bulundurmanın Yasak Olması

 

(2)

Her avcı, “Büyük Av” I. ve II. İnce Av içinde vurulan av hayvanlarını, o yıl için ilan edilen ilgili av tarihinin son gününden itibaren 90 (Doksan) gün içinde tüketmek zorundadır.

Av Hayvanı ve

15.

(1)

Güneşin batışı ile doğuşu arasında;

Yabani Kuşları Avlama

 

(2)

Baraj ve göletlere 500 (Beşyüz) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle

Yöntemlerinde
Sınırlama

 

(3)

Meskun mahale 200 (İkiyüz) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle

 

 

(4)

Karga ve saksağanla mücadele dönemi haricinde, herhangi bir motorlu araçtan ateş edilmek suretiyle

 

 

 

       Ancak, karga ve saksağanla mücadele maksadıyla, meskun mahalden ve/veya otoyoldan en az 200 (İkiyüz) metre uzaktaki bir motorlu araçtan ateş edilebilir.

 

 

(5)

Sürek avı yöntemi veya sonucu sürek avına benzer başka bir yöntem uygulanmak veya uygulattırılmak veya böyle bir yönteme başvurmak veya katılmak suretiyle,

 

 

(6)

Tel, tuzak, kapan, file, ökse ve ses bandı veya hayvan sesi çıkaran bir alet kullanılarak,

 

 

 

    Ancak sadece karga ve saksağanla mücadele maksadıyla tuzak, kapan, ses bandı veya hayvan sesi çıkaran bir alet kullanılabilir;

 

 

(7)

Tıkaç olarak herhangi bir kumaş veya paçavra kullanılarak;

 

 

(8)

Büyük avda, avcı beraberinde 3 (üç)’ten fazla köpekle av faaliyeti yapılmak suretiyle;

 

 

(9)

I’inci ve II’nci İnce Avda avcı beraberinde köpekle av faaliyeti yapmak suretiyle;

 

 

(10)

Yırtıcı kuş kullanılmak suretiyle;

 

 

(11)

Tüfek ucuna susturucu ve benzeri materyal takılmak suretiyle;

 

 

(12)

Herhangi bir yarışma amacıyla

 

 

herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz, öldürülemez, yakalanamaz veya kovalanamaz.

 

 

 

Avlanabilecek
Av Hayvanları

16.

(1)

Av Ruhsatı sahiplerinin av mevsiminde avlayabilecekleri av hayvanları şunlardır:

ve Av Kuşlarına

 

 

(A)

Ova tavşanı,

Sınırlama

 

 

(B)

Turaç, sülün, keklik, üveyik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk,

 

 

 

(C)

Karga ve saksağan,

 

 

(2)

Bu Yasanın 4’üncü maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla l (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç ve 8 (sekiz) adet fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvanı avlayabilir

 

 

(3)

II. İnce av mevsiminde bir avcı her av günü için, belirlenen av kuşlarından, 8 (sekiz) adedi fassa olmak üzere en fazla 40 (kırk) adet avlayabilir.

 

 

 

 

Av ve Yabani Kuşların
Yumurtaları
İçin Koruma

17.

(1)

Hiç kimse, herhangi bir zamanda, herhangi bir av veya yabani kuşun yumurtasını yok edemez, toplayamaz, satamaz, veya satışa çıkaramaz veya tasarrufunda bulunduramaz. Bu fıkra kuralları karga ve saksağan yumurtalarına uygulanmaz.

 

 

(2)

Bakanlar Kurulu, Komisyonun görüşünü de değerlendirerek, yabani kuş ve yumurtasının  üretilmesi, bilimsel amaçlar için herhangi bir yabani kuşun yumurtasından örnek alınıp ihraç edilmesine izin verebilir.

 

 

 

 

Av Koruma
Bölgeleri

18.

(1)

Bakanlar Kurulu, Komisyonun görüşünü de değerlendirerek, yayımlayacağı bir Tüzükle herhangi bir bölgeyi Av Koruma Bölgesi veya Geçici Av Koruma Bölgesi olarak ilan edebilir veya herhangi bir Av Koruma Bölgesinin sınırlarını değiştirebilir.

 

 

(2)

Geçici Av Koruma Bölgesi olarak ilan edilen bir alan, ilan edildiği sürenin sona ermesinden bir yıl geçmedikçe, yeniden Geçici Av Koruma Bölgesi olarak ilan edilemez.

 

 

 

 

Av Hayvanı
veya Derisi
ve/veya Yabani
Kuş veya Derisi
İhraç Etmenin
Yasak Olması

19.  Av hayvanı veya av hayvanı derisi veya yabani kuş veya yabani kuş derisi ihraç etmek yasaktır.
          Ancak, Bakanlar Kurulu, sınırlı bir süre ve bilimsel amaçlar için, av veya av hayvanı derisi ihraç edilmesine izin verebilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Komisyonlar, Eğitim Avlağı ve Öğrenci Avcı ile ilgili Kurallar

 

 

Komisyonun Oluşumu

20.

(1)

Bakanlığa bağlı olarak görev yapan ve bu Yasada “Komisyon” diye anılan “Merkezi Av Komisyonu” oluşturulur.

 

 

(2)

Komisyon aşağıdaki kişilerden oluşur:

 

 

 

(A)

İçişleriyle      Görevli      Bakanlık      Müsteşarı      veya  yazılı olarak görevlendireceği bir yetkili (Başkan);

 

 

 

(B)

Çevreden Sorumlu Bakanlık temsilcisi (Üye);

 

 

 

(C)

Tarımdan Sorumlu Bakanlık temsilcisi (Üye);

 

 

 

(Ç)

Maliyeden Sorumlu Bakanlık temsilcisi (Üye);

 

 

 

(D)

Avcılık Federasyonu Başkanı (Üye);

 

 

 

(E)

Avcılık Federasyonu’nun Genel Kurulunca atanacak, en az biri veteriner olmak üzere 3 (üç ) temsilcisi (Üye);

 

 

(3)

Komisyon üyesi olarak yukarıdaki (2)’nci fıkranın (B), (C)  ve (Ç) bendlerinde öngörülen makamları temsil edecek kişilerin, bağlı bulundukları Bakanlık veya en üst makam tarafından yazılı yetki belgesi ile atanması koşuldur.

 

 

 

 

 

Komisyonun

21. Komisyonun görevleri şunlardır:

Görevleri

 

(1)

Bu Yasanın 4’üncü maddesinde yer alan av mevsimi tarihleri arasındaki av günleri ve bu Yasanın 16’ncı maddesinde yer alan avlanabileceği belirtilen av hayvanları ve yabani kuşlar ile ilgili Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak;

 

 

(2)

Bu Yasada öngörülen ava kapalı mevsime ek olarak her beş yılda bir belirli bir süre ve belirli bir bölgede herhangi bir av hayvanı veya av kuşunun vurulmasının, öldürülmesinin, yakalanmasının ve alınmasının yasaklanması ile ilgili Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak;

 

22/1992
     30/1993
     25/2000
     51/2002
     15/2004

 

(3)

Av Ruhsatı alabilecek ve avlanabilecek kişileri eğitime ve sınava tabii tutacak eğitmenlerin oluşturduğu Avcı Eğitim Komisyonu üyelerini atamak; bu üyeler İş Yasası kuralları çerçevesinde hizmet akdi ile istihdam edilirler ve bütçede gösterilmek suretiyle Komisyonun bütçesinden ödenirler.

 

 

(4)

Bu Yasanın 7’inci maddesinde yer alan yabancı elçilik veya temsilcilik mensuplarının, kendi ülke yasaları uyarınca almış oldukları av ruhsatları ile ilgili değerlendirme yapmak ve uygun olanları onaylamak;

 

 

 

     Ancak Av Ruhsatı onaylanan yabancı elçilik veya temsilcilik mensupları bu Yasa kurallarına uygun olarak gerekli başvuruları yapıp harç ve katkı payını ödemekle yükümlüdürler.

 

 

(5)

Av hayvanı yetiştirilmesi ve/veya av hayvanlarının nesillerinin devam ettirilmesi ile ilgili projeleri belirlemek ve bu  Yasanın   9’uncu   maddesinde   yer   alan  katkı    payları ile bu projelere  mali katkıda bulunmak;

 

 

(6)

Bu Yasanın 10’uncu ve 11’inci maddelerinde yer alan işletmelerde izinlendirilmiş av hayvanları üretim yerlerinde üretilen av hayvanlarının tüketilmesi ile ilgili kuralları hazırlamak ve Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak;

 

 

(7)

Bu Yasanın 17’nci ve 19’uncu maddelerinde yer alan av ve yabani kuşların yumurtaları veya Av Hayvanı veya derisi ve/veya yabani kuş veya derisi ile ilgili Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak;

 

 

(8)

Bu Yasanın 18’inci maddesi uyarınca Av Koruma Bölgesi veya Geçici Av Koruma Bölgesi olarak ilan edilebilecek araziler ile ilgili Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak;

 

 

(9)

Bu Yasanın 26’ncı maddesi uyarınca Av Koruma Görevlisi görevlendirmek ve Av Koruma Görevlilerine bu Yasa ile ilgili görev vermek;

 

 

(10)

Av ve yaban hayatının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınmasını görüşmek ve tedbirler ile ilgili Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak.

 

 

(11)

Gönüllü Av Koruma Görevlisi olmak isteyen kişilerin başvurularını inceleyerek Gönüllü Av Koruma Görevlilerini atamak.

 

 

 

 

Komisyonun Bütçesi ve
Kesin Hesapları

22.

(1)

Komisyonun Bütçesi, Bu Yasanın 9’uncu maddesi uyarınca toplanan katkı payından oluşur ve harcamalar Komisyon Başkanının onayı ile Komisyonun almış olduğu kararlar doğrultusunda yapılır.

 

 

(2)

Komisyonca hazırlanan yıllık bütçe, Bakanlığa sevkedilir ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

 

 

(3)

Komisyonun bütçesinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir.

 

 

(4)

Komisyonun Bütçesi Sayıştay Denetimine tabidir.

 

 

 

 

Komisyonun Çalışma
Yöntemi

23.

(1)

Komisyon,  üye  tamsayısının  salt  çoğunluğu  ile toplanır ve
kararlarını basit çoğunlukla alır. Başkan ve üyelerin birer oy
hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oy hakkı vardır.

 

 

 

    Ancak üretim yerleri izinleri ile ilgili müracaatlar ve Av Koruma Görevlisi görevlendirme, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

 

 

(2)

Komisyonun hangi zamanlarda toplanacağı, toplantıda izlenecek yöntem ve çalışma koşullan Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Komisyon Sekreteryası

24.

(1)

Bakanlık bünyesinde olan bu mevkiye uygun bir veya daha fazla    kamu     görevlisi,   Bakanlık tarafından, asli görevinin yanında  Komisyon    sekreteryası olarak görevlendirilir.  

 

 

(2)

Komisyon sekreteryasının görevleri şunlardır:

 

 

 

(A)

Komisyona     yapılan     başvuruların     kaydını    yaparak
başvurularla ilgili bu Yasanın gerektirdiği işlemler ile araştırma ve inceleme çalışmalarını yöneriler doğrultusunda yerine getirir ve düzenleyeceği dosyalar ile raporları Komisyona sunar

 

 

 

(B)

Komisyon toplantılarına katılır ve tutanak tutar.

 

 

 

(C)

Komisyonun aldığı kararları ilgili merci veya kişilere tebliğ eder.

 

 

 

(Ç)

Komisyon tarafından kendisine verilen mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi

25. Komisyon Üyelerinin üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer:

 

 

(1)

Üyenin vefatı veya istifa etmesi.

 

 

(2)

Üyenin emekliye ayrılması.

 

 

(3)

Görevlendiren veya atamayı yapan makam veya kurulca temsiliyet görevine son verilmesi.

 

 

 

 

Av Koruma Görevlisi Görevlendiril-mesi

26.

(1)

Komisyonun ihtiyaç duyması ve Avcılık Federasyonuna yazılı yetki vermesi halinde, Avcılık Federasyonu, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile ilgili görevleri yerine getirmek için kendi bünyesinde Av Koruma Görevlisi istihdam edebilir ve bu gibi personeli eğitime bağlı tutmak suretiyle “Av Koruma Görevlisi” olarak görevlendirebilir. Komisyon bu istihdamlar için bu Yasanın 9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendi uyarınca toplanan katkı payı gelirinden Bütçede gösterilmek koşuluyla Avcılık Federasyonuna her yıl mali katkı yapar.

 

 

 

Komisyon, “Av Koruma Görevlisi” olarak görevlendirdiği herhangi bir personelin, “Av Koruma Görevlisi” olarak görev yapmasını herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandırabilir.

 

 

(2)

Av Koruma Görevlisi olarak görevlendirilen personel aşağıdaki görevleri yürütür:

 

 

 

(A)

Bu Yasada yasaklanmış eylem ve davranışlarda bulunduğunu saptadığı kişileri uyarmak Bakanlığa veya diğer yetkili makamlara bildirmek;

 

 

 

(B)

Av ve yaban hayatının yaşama ortamlarının kontrolü, karşılaşılan veya karşılaşması muhtemel olan sorunları Bakanlığa ve diğer yetkili makamlara iletmek;

 

 

 

(C)

Av yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlemlenmesi ve sayımı ile ilgili görev yapmak;

 

 

 

(Ç)

Üretim yerlerini denetlemek ve Komisyonun vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

Eğitim Avlağı
Ayrılması

27.

(1)

Bakanlar Kurulu, Komisyonun görüşünü de değerlendirerek, yayımlayacağı bir Tüzükle, Özel Koruma Bölgeleri dışındaki Devlet arazileri içerisinden bir bölgeyi Eğitim Avlağı olarak ilan edebilir.  Avcılık eğitimi Eğitim Avlaklarında düzenlenir.

 

 

(2)

Eğitim Avlağı olarak kullanılacak bölge veya bölgeler ile eğitim avlaklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir.

 

 

 

 

Avcı Eğitim Komisyonu
22/1992
     30/1993
     25/2000
     51/2002
     15/2004

28.

(1)

Avcı Eğitim Komisyonu, Komisyon tarafından İş Yasası kuralları uyarınca istihdam edilen en fazla beş 5 kişiden oluşur.

 

 

(2)

Avcı Eğitim Komisyonunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 

 

 

(A)

Av ruhsatı almak isteyen kişileri avcılıkla ilgili eğitime ve sınava tabi tutmak;

 

 

 

(B)

Avcıların çevre bilinci ile donanmasını sağlamak

 

 

 

(C)

Avcıları nesli tükenmekte olan hayvanlar konusunda bilgilendirmek;

 

 

 

(Ç)

Avcılıkla ilgili etik değerlerin yerleşmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak;

 

 

 

(D)

Komisyonca ve bu Yasada verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

(3)

Avcı  Eğitim Komisyonuna istihdam edilme koşulları, bu kişilerde aranacak nitelikler, eğitimlerin süresi ve içeriği, Avcı Eğitim Komisyonunun çalışma usulü Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak bir tüzükle düzenlenir.

Öğrenci Avcı

29.

18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış bir avcı adayı, Avcı Eğitim Komisyonunun düzenlediği eğitim programlarına katılmak ve Avcı Eğitim Komisyonundan Öğrenci Avcı Belgesi almak koşuluyla, bu Yasa ile ilgili bir suçtan mahkum olmamış bir avcının beraberinde ava gidebilir ancak ateşli silah kullanamaz.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Suç ve Cezalar

 

 

Suç ve Cezalar

30.

(1)

Bu Yasanın 5’inci maddesi kurallarına veya bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzüklere aykırı hareket edenler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyeti halinde 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(2)

Bu Yasanın 6’ncı maddesi kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

 

(3)

Bu Yasanın 7’nci maddesi kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 5(beş) yıla kadar hapis cezasına veya 15,000.-TL (On Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para  cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. Ayrıca bu fıkra kuralları uyarınca cezaya çarptırılan yabancılar hakkında Bakanlar Kurulunca sınır dışı edilme kararı verilebilir.

 

 

(4)

(A)

Bu Yasanın 8’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kurallarına aykırı hareket edenler,

 

 

 

(B)

Av Ruhsatı olsa bile, bu Yasanın 4’üncü maddesinde öngörülen veya Bakanlar Kurulunca ilan edilen günler dışında avlananlar;

 

 

 

(C)

Bu Yasanın 4’üncü maddesinde öngörülen av dönemlerinde avlanabileceği belirtilen cinsler dışında av hayvanı veya yabani kuş avlayanlar;

 

 

 

(Ç)

Bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca yayımlanan tüzük kurallarına aykırı hareket edenler

 

 

 

bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(5)

Bu Yasanın 8’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca Av Ruhsatını ibraz etmeyi, adını ve adresini vermeyi ret edenler veya yanlış ad veya adres verenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 6 (altı) aya kadar hapis cezasına veya 2,000.- TL (İki Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(6)

Bu Yasanın 10’uncu maddesi kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

 

 

(7)

Bu Yasanın 11’inci maddesi kurallarına aykırı olarak,

 

 

 

(A)

Herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşu pişiren, satan veya yemek olarak verenler,

 

 

 

(B)

Herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşun verilmesine, satılmasına veya yemek olarak verilmesine müsaade edenler,

 

 

 

(C)

İçerisinde av hayvanı veya yabani kuş adı veya tarifi bulunan herhangi bir yemek listesini veya başka bir listeyi kullanan veya kullanılmasına müsaade edenler,

 

 

 

(Ç)

Herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşun pişirildiği, satıldığı veya yemek olarak verildiği müessesenin veya ilgili bölümünün sahibi veya sorumlusu Mahkemeyi tatmin edecek bir biçimde suçun işlenmesinin önlenmesi için her türlü makul çaba gösterdiğini ve önlem aldığını kanıtlamadıkça bu Yasa amaçları bakımından suçu işleyen kişi ile birlikte
bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(8)

Bu Yasanın 12’nci maddesi kurallarına aykırı olarak, bu Yasada izin verilenler dışında bir kuşu veya muflonu herhangi bir yöntemle avlayan, yakalayan, avlanmasına müsaade eden, yemek olarak veren, yaşama ortamına veya eko sistemine zarar verecek veya bunları yok edecek faaliyetlerde bulunanlar ile bunlara müsaade edenler ve bu fiillerde bulunan müessesenin sahibi veya sorumlusu bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(9)

Bu Yasanın 14’üncü maddesi kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(10)

Bu Yasanın 15’inci maddesi kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş sayılır ve mahkumiyetleri halinde 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya bireden çarptırılabilir.

 

 

(11)

Bu Yasanın 16’ncı maddesinde belirtilen hayvanlar ile koruma altına alınan hayvanlar veya sayı sınırlamaları dışında herhangi bir yabani kuş veya av hayvanı avlayan, öldüren, yakalayan, satan ve satışa çıkaranlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde altı aya kadar hapis cezasına veya 12,000.-TL  (Oniki Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(12)

Bu Yasanın 17’nci maddesi kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 3 (üç) aya kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(13)

Bu Yasanın 18’inci maddesi kurallarına aykırı olarak  herhangi bir Av Koruma Bölgesinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşu avlayan, yakalayan, alan veya bunları yapmak üzere olduğunu gösteren bir durumda tespit edilenler ile bir Av Ruhsatı olmaksızın Av Koruma Bölgesi içerisinde ateşli silah taşıyanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 12,000.-TL (Oniki Bin Türk Lirası) para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(14)

Bu Yasanın 19’uncu maddesi kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 6 (altı) aya kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(15)

Bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzüklerin kurallarına aykırı olarak suç işlenmesi ve işlenen suç için bu Yasada ceza öngörülmemesi halinde suç işleyenlerin mahkumiyetleri halinde iki yıla kadar hapis cezasına ceya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

(16)

Bu Yasanın 27’nci maddesi uyarınca çıkarılacak Tüzük kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde altı aya kadar hapis cezasına veya 12,000.-TL (Oniki bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

 

 

 

Mahkumiyetin

31. Bu Yasada öngörülen herhangi bir suçtan mahkum olan kişilerin;

Sonuçları

 

(1)

Mahkum edildikleri cezaya ek olarak, 5 (beş) yıla kadar bir süre için tüfek taşımaları yasaklanabilir;

 

 

(2)

Suça konu teşkil eden ateşli silahları, diğer materyalleri ve kullanılan tüm araçları müsadere edilebilir;

 

 

(3)

Bu Yasa uyarınca verilen herhangi bir ruhsat ve özel izinleri iptal edilebilir.

 

 

Suç Oluşturan
Eylemi İhbar
Edene Ödül

32. Bu Yasaya karşı işlenen bir suçtan mahkumiyet durumunda
Bakanlar Kurulu, mahkumiyete neden olan suçu ihbar eden
kişiye, mahkumiyet sonucu verilen para cezasının yüzde yirmi
beşine kadar bir miktarın ödül olarak verilmesine karar
verebilir.

 

 

Tüfeklerin
Mühürlenmesi

33.

(1)

Bakanlar Kurulu, ava kapalı mevsimde tüfeklerin kullanılmasının önlemesine yönelik yayımlayacağı bir Tüzükle tüm tüfeklerin tüzükte öngörülmüş şekilde mühürlenmesine, kullanılmaz durumda bulundurulmasına, Tüzükte öngörülen kişi veya makamlara teslim edilmesine karar verebilir.

 

 

(2)

Kapalı mevsimde bu Yasa tahtında özel izinle Tüzükte belirlenecek kayıt ve koşullarla bu Yasa kuralları uyarınca av kuşu avlamaya, vurmaya ve almaya yetkili kılman Av Ruhsatı sahipleri kapsam dışı bırakılabilir.

 

 

(3)

Mahkeme emri olması halinde, tasarruf veya kontrolünde tüfek bulunduran herkes, polis memuruna tüfeğini ibraz etmekle yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ KISIM
Geçici ve Son Kurallar

 

 

Geçici Madde
Halen Av
Ruhsatı Sahibi
Olanların
Durumu

1.

(1)

Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir  Av Ruhsatı sahibi olan kişiler, 31 Aralık 2009 tarihine kadar bu Yasa kurallarına uygun olarak avlanabilirler.  Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren çıkarılacak   Av  Ruhsatları   ise,  ruhsatın   çıkarıldığı   ayı takip  eden   31  Temmuz gününe kadar geçerlidir.

 

 

(2)

Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir Av Ruhsatı sahibi olan kişiler hakkında, ruhsatlarını yenileyecekleri zaman bu Yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kuralları uygulanmaz.
      Ancak bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir Av Ruhsatı sahibi olan kişilerden üç yıl üst üste ruhsatını yenilemeyenler, av ruhsatı almak istediklerinde bu Yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kurallarına tabi olurlar.

Geçici Madde
Halen Av
Ruhsatı
Sahibi Olan
Yabancıların
Durumu

2. Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir Av Ruhsatı sahibi olan yabancı elçilik veya temsilcilik mensubu haricindeki yabancılar, 31 Aralık 2009 tarihine kadar bu Yasa kurallarına uygun olarak avlanabilirler.  31 Aralık 2009 tarihinden itibaren ise kendilerine Av Ruhsatı verilmez.

Geçici Madde
Halen Av
Satıcısı
Ruhsatı Sahibi
Olanların
Durumu

3. Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir Av Satıcısı Ruhsatı sahibi olan kişiler hakkında 31 Aralık 2009 tarihine kadar bu Yasa kuralları uygulanmaz.  31 Aralık 2009 tarihinden itibaren ise Ruhsatları geçersiz sayılır ve herhangi bir av hayvanını veya av kuşunu satmaları halinde bu Yasa kuralları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
Fasıl 65
    29/1978
    31/1985
    54/1988
    23/1992
    55/1993
      1/1994
      1/1996
      3/2000

34. Bu Yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak “Av ve Yabani Kuşlar Yasası” yürürlükten kaldırılır.
      Ancak, yürürlükten kaldırılan Av ve Yabani Kuşlar Yasası altında yapılan emirnameler bu Yasanın öngördüğü tüzükler yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

 

 

Yürütme
Yetkisi

35. Bu Yasayı, İçişleri ile Görevli Bakanlık yürütür.

 

 

Yürürlüğe
Giriş

36. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz