Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
  Merkezi Av Komisyonu Bütçesi ve Bütçe Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası
(18/2009 sayılı Yasa)
Madde 22(4) Altında Yapılan Tüzük

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 22(4)’üncü maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

Birinci Kısım
Genel Kurallar

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük “Merkezi Av Komisyonu Bütçesi ve Bütçe Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükle metin başka türlü gerekmedikçe;
“Avcı”, Yasa kuralları uyarınca Av Ruhsatı almış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kişileri ve bu Yasanın 7’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca Av Ruhsatı alan yabancıları anlatır.
“Av Hayvanları” (Av); Ova tavşanı ve av kuşlarını anlatır.
“Av Kuşu” Turaç, sülün, keklik, cikla, culluk, bıldırcın, üveyik, yaban güvercini, fassa,  saksağan ve kargayı anlatır.
“Av Koruma Görevlisi”
“Avcı Eğitim Komisyonu” Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasının 28. Maddesindeki komisyonu anlatır.
“Avcı Eğitmeni”
“Avcılık Birliği” yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş avcılık ile ilgili Avcılık Federasyonu’na bağlı birlikleri anlatır.
“Avcılık Federasyonu” Yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş olan Avcılık ile ilgili federasyonu anlatır.
“Bakanlık” İçişleri ile görevli bakanlığı anlatır.
“Avcı Eğitmeni” Merkezi Av Komisyonu tarafından atanan gönüllü ve/veya ücretli Avcı Eğitim Komisyonu üyesini anlatır.
“Merkezi Av Komisyonu (MAK)” Yasa’nın 20’inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Merkez Av Komisyonunu anlatır.
 “Hesap Dönemi” 1 Ağustos – 31 Temmuz arası on iki aylık süredir.
“Mali Yıl” 1 Ağustos – 31 Temmuz arası on iki aylık süredir.
“Yasa” 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası’nı anlatır.

Amaç ve Kapsam

3

Bu Tüzük Merkezi Av Komisyonu’nun Av Hayvanları, Av Kuşları, Yaban Hayvanları ile bunların yaşam alanlarının korunması, varlıklarının sürdürülmesi, üretimi, koruma tedbirleri ve geliştirilmesi ile Avcı ve Avcılıkla ilgili eğitim, geliştirme projeleri hususunda Yasanın 9. maddesi gereği toplanan Katkı Payı Harcı ve zararlıların mücadelesi için toplanan karga başı ücretlerinin kullanılması ile ilgili Komisyonun usul ve çalışma şeklini düzenlemektedir.

 

 

İKİNCİ KISIM
Merkezi Av Komisyonu Bütçesinin Oluşumu

Komisyon Bütçesinin Gelir Kaynakları ve İta Amirliği

4

 1. Merkezi Av Komisyonu Bütçesi Yasanın 9. maddesi gereği Kaymakamlıklar tarafından toplanan Katkı Payı ve Karga Başı Ücretinden oluşur.
  1. Kaymakamlıklar Yasa gereği topladıkları harçların en son yatırımı her ayın ilk 3 iş gün içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi’nin Gelirler Şubesine yatırmak zorundadır. Kaymakamlıklar ilgili ayda tahsil edilen harçları gösteren ve bu Tüzüğe ekli cetvel 1’de yeralan “Av ve Avla İlgili Gelirler ve Yatırımlar Tablosunu doldurup her ayın ilk 5 iş günü içerisinde Merkezi Av Komisyonu’na iletir.
  2. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Kaymakamlıklar tarafından yatırılan Gelirlerden Katkı Payı ile Karga Başı Ücretini İçişleri ile ilgili Bakanlığın Bütçesi altında yeralan “Av ve Av Hayvanları Geliştirme ve Koruma Projeleri Hesabı”’na her ayın 15’inci iş gününe kadar aktarır.
  3. Merkezi Av Komisyonu Bütçesi harcamalarında 1/12 oranı aranmaz.

 

 1.  Maliye Bakanlığı’nın açacağı avans hesapları;

              a) Komisyon Başkanının ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin imza yetkili olacağı herhangi bir Kamu Bankasında alacaklı cari hesabı açılır ve Komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda Harcamalar ile ödemeler yapılır.

 1. Komisyonun Kullanacağı “Av ve Av Hayvanları Geliştirme ve Koruma Projeleri Hesabı”’nın İta Amiri Komisyon Başkanı (İçişleri ile ilgili Bakanlık Müsteşarı)’dır.
  1. Tüzükte öngörülen Harcamalar ve Avcı Eğitim Komisyonu üyeleri ödeme işlemleri mevcut Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığın Muhasebe ve Mali işlemler bölümü tarafından yapılır.
  2. Komisyon Bütçesinden yapılan harcamaların aylık dökümü Komisyon üyelerinin bilgisine getirilir.
  3. Komisyonun Bütçesi ile ilgili kalemde yeterli ödenek olmaması halinde ödeme yapılmaz.
  4. Her Mali yıl sonu itibarıyla bütün gelir ve gider hesaplarının toplamları ayrı ayrı saptanır ve Gelir – Gider Hesabı düzenlenir. Gelir – Gider Hesabı sonucu Bütçe Dairesi Müdürlüğüne ve Sayıştaylığa iletilir.
  5. Gelir ve Gider Hesabı sonucu artan gelir varsa bir sonraki Mali yılda kullanılmak üzere gerekli bloke işlemini Bütçe Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılır.

 

Komisyonun Harcamalarına İlişkin Kurallar

5.

Komisyon Bütçesi ile yapılacak harcamalar.
1) Katkı Payı Harcından sağlanan gelirle yapılabilecek harcamalar;

 1. Komisyonun Yasada yer alan görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü Kırtasiye, abonman, harita alımı ve basımı, bilgi broşürü basımı, bilgisayar, kamera, video, dürbün gibi malzeme satın alma;
 2. Av Ruhsatı bulunan ve/veya Av Ruhsatı alabilecek ile avlanabilecek kişilerin eğitimi ile ilgili yer kiralama, Avcı Eğitim Komisyonu Üyesi atanması, seminer düzenlenmesi, izaz ikram, eğitimler ile ilgili her türlü demirbaş ve eğitim aracı alınması;
 3. Av Hayvanı ile kuşları ve Yaban hayatı ile ilgili koruma ve geliştirme çalışmaları doğrultusunda Avcılık Federasyonu’nun istihdam edeceği Av koruma Görevlileri ile ilgili  Avcılık Federasyonuna ödenek aktarma;
 4. Av hayvanı yetiştirilmesi ve/veya av Hayvanlarının nesillerinin devam ettirilmesi ile ilgili projeleri belirleyerek, projeleri gerçekleştirecek olanlara mali katkıda bulunmak;
 5. Yasa kapsamındaki her türlü faaliyet için mal ve hizmet alımları yapmak;
 6. Avcılık Federasyonuna Yasa ve Tüzük kapsamındaki Üretim ve Koruma amaçlı faaliyetleri için her türlü malzeme, araç ve hizmet alımlarına Komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda  mali destek sağlamak;

Bu benddeki alım Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile yapılır.

 1. Avcı Eğitimi ile ilgili Avcılık Federasyonun onayladığı Avcı Birliklerine eğitimleri ile ilgili  mali destek sağlamak;
 2. Av Hayvanlarının Korunması için kaçak av yapan kişilerin ihbar edilmesi; Geçerli Av Ruhsatı bulunmayan kişilerin Av faaliyetinde bulunduğu için ihbar edilmesi; Yasaya aykırı av satan ve alan kişilerin ihbar edilmesi ve ihbar sonucu Yasa tahtında Mahkemeye sevk edilmesini sağlayan kişilere Komisyonun her yıl belirleyeceği bir oranda maddi ödül verebilir. Ancak verilecek ödüller kişi başına bir (1) Asgari Ücreti aşamaz.

2) Karga Başı Ücreti Harcından sağlanan gelirler ile yapılacak
     harcamalar Komisyon tarafından;

  1. Komisyon tarafından Karga başı ve yumurtaları karşılığı belirlenerek Avcılık Federasyonu aracılığı ile karga başı ve yumurtası satın alınması;
  2. Karga başı ve yumurtalar karşılığı verilmek üzere fişek satın alma ve Avcılık Federasyonu aracılığı ile karga başı ve yumurtası  karşılığında fişek vermek;
  3. Zararlılar ile mücadele kapsamında Avcılık Federasyonu tarafından kullanılmak üzere her türlü Kimyasal, alet, cihaz, maket gibi ürünler satın almak.

 

 

Hesap Dönemi ve Bütçenin Hazırlanması ile Bütçenin yürürlüğe girmesi

6

 1. Komisyon Bütçesi’nin Hesap Dönemi 1 Ağustos – 31 Temmuz arasındaki yıllık süreyi kapsar.

 

 1. Komisyon her yılın Temmuz ayında bütçesini hazırlar ve Ağustos ayının sonuna kadar Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak için Bakanlığa iletir. Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Bütçe yürürlüğe girer.

Demirbaş Kayıt Defteri

7.

Komisyon tarafından kullanılmak üzere alınan veya hibe edilen tüm demirbaş türündeki ekonomik kıymetler ciltli ve sayfaları sıra numaralı olan Demirbaş defterine kaydedilir.

Kayıtlar en az aşağıdaki bilgileri içerir.

 1. Demirbaşın alım tarihi,
 2. Açıklaması ve diğer özellikleri
 3. Demirbaş sıra kayıt numarası;
 4. Mal oluş bedeli veya hibe olması halinde takdir edilen kıymet,
 5. Demirbaş kayıt defterinde kayıt yapılmaya ayrılmış olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ayrıca, defter sayfaları ciltten koparılamaz ve/veya sayfa numaraları değiştirilemez.

Denetim

8.

Komisyon Bütçesi’nin denetimi herhangi bir zamanda Bakanlıkça görevlendirilecek kişilerce veya  Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılabilir.

 

9.

Bakanlık; Merkezi Av Komisyonu Harcamaları ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayınlayabilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi

10.

Bu Tüzüğü, İçişleri ile görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

11.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz