Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
  Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü

(18/2008 Sayılı Yasa)
Madde 28 (3) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 28’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

 

 

 

Kısa İsim

 

 

1.

BİRİNCİ KISIM

 

Bu Tüzük, “Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir

 

 

18/2009

 

 

 

 

18/2009

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerekmedikçe;
“Avcı” Bu yasa kuralları uyarınca avcılık belgesi almış K.K.T.C. vatandaşı kişi anlatır.
“Avcı Adayı” 21 yaşını doldurmuş ve av ruhsatı almaya engeli bulunmayan K.K.T.C. vatandaşını anlatır.
“Av Ruhsatı” 21 yaşını doldurmuş ve bu yasaya göre av ruhsatı almaya engeli bulunmayan Avcılık eğitimini tamamlayan ve sınavda başalarılı olmuş kişilere Av ve Avla ilgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası tahtında verilen belgeyi anlatır.
“Av Hayvanları” (Av); Ova tavşanı ve av kuşlarını anlatır.
“Av Kuşu” Turaç, sülün, keklik, cikla, culluk, bıldırcın, üveyik, yaban güvercini, fasa, yaban kazı, yaban ördeği, saksağan ve kargayı anlatır.
“Avcı Eğitim Komisyonu” Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasının 29. Maddesindeki komisyonu anlatır.
“Avcılık Birliği” yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş avcılık ile ilgili Avcılık Federasyonu’na bağlı birlikleri anlatır.
“Avcılık Federasyonu” Yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş olan Avcılık ile ilgili federasyonu anlatır.
“Bakanlık”İçişleri ile görevli bakanlığı anlatır.
“Eğitim Avlağı” eğitim ve yarışma amacıyla kullanılacak olan ve sınırları Bakanlar Kurulu’nca belirlenen  bölge veya bölgeleri anlatır.
“Eğitmen” Merkezi Av Komisyonu tarafından atanan gönüllü ve/veya ücretli Avcı Eğitim Komisyonu üyesini anlatır.
“Merkezi Av Komisyonu (MAK)” Yasa’nın 23’üncü madde uyarınca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Merkez Av Komisyonunu anlatır.
“Öğrenci Avcı Adayı” 18 yaşını doldurmuş ve 21 yaşından gün almamış K.K.T.C. vatandaşını anlatır.
“Öğrenci Avcı” Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasının 29. Maddesinde düzenlenen 18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış, Avcı Eğitim Komisyonunun eğitim programlarına katılıp sınavlarda başarılı olmuş K.K.T.C. vatandaşını anlatır.

 

Amaç ve Kapsam

3.

Bu Tüzük avcı eğitim komisyonu atanma şekli, komisyon üyelerinde aranacak nitelikler, avcı eğitimi ile ilgili eğitim süreleri, içeriği ve avcı eğitim yerlerini düzenlemektedir.

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM
Avcı Eğitim Komisyonu Atanma Şekli, Aranan Nitelikler

Avcı Eğitim Komisyonunun Atanması ve Sayısı
22/1992

4.

1) Merkezi Av Komisyonu; Avcı Eğitim Komisyonu üyelerini yürürlükte bulunan İş Yasası kuralları uyarınca aylıkçı veya saat başı ücret ödenecek şekilde en fazla 5 üye tayin eder.

 

 

2) Avcı Eğitim Komisyonuna Merkezi Av Komisyonu tarafından gönüllü eğitim vermek isteyen ve bu tüzüğün 5.                       maddesinde aranan niteliklere uygun olmaları halinde 1. maddesinde yer alan Komisyon üyelerine ek olarak en fazla 10 eğitmen atayabilir. Atanacak eğitmenler 1.fıkradaki eğitmenlere yardımcı statüde olur. Ancak herhangi bir ödenek almazlar.

Avcı Eğitim Komisyonu Üyelerinde Aranan Nitelikleri ve Sayısı

5.

Avcı Eğitim Komisyonu en fazla beş adet ücretli ve/veya 10 adet gönüllü kişiden oluşur.

 1. Veterinerlik Eğitimi almış olup eğitim verecek niteliklere sahip olduğunu Merkezi Av Komisyonuna kanıtlamış olmak (1 adet ücretli),
 2. Orman veya Çevre üzerine yüksek öğrenim lisansına sahip olmak ve eğitim verecek niteliklere sahip olduğunu Merkezi Av Komisyonuna kanıtlamış olmak (1 adet ücretli)
 3. Ateşli Silah kullanan bir birimde çalışmış olmak veya 10 yıl ateşli silah ile ilgili görev yaptığını kanıtlamış olmak veya Ateşli silah kullanımı ile ilgili eğitim vereceğini Merkezi Av Komisyonuna kanıtlamış olmak. (1 adet ücretli)
 4. Sağlık ile ilgili konularda (yaralanma, yılan sokması, kırık vs.) eğitim verebilecek niteliklere sahip olduğunu Merkezi Av Komisyonuna kanıtlamış olmak. (1 adet ücretli)
 5. Avcılık Federasyonu veya Federasyona bağlı Avcı Birliklerinde Yönetici olarak çalışmış olmak ve en az 5 yıl Avcılık yapan ve Avcılık ile ilgili eğitim vereceğini Merkezi Av Komisyonuna kanıtlamış olmak. (1 adet ücretli)

 

 

 

 

7/79

 

Yukarda belirtilen Avcı Eğitim Komisyon üyelerinde aşağıda yer alan nitelikler aranır;

 1. En az lise mezunu olmak.
 2. Ateşli silahlarla ilgili Yasanın herhangi bir maddesine aykırı ve/veya suç teşkil edecek eylem ve davranışlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
 3. Av ve avla ilgili Yasada tarif edilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.
 4.  Kamu Görevlileri Yasasına göre Kamu Görevlisi niteliklerini haiz olmak.

Üyeliğin Sona Ermesi

6

 1. Merkezi Av Komisyonu tarafından, tayin edilen Ücretli Eğitmenin, İş Yasası kuralları çerçevesinde görevden alınması veya atanmış olup yukarıda aranan niteliklerden herhangi birini kaybetmesi durumunda komisyon üyesinin, üyeliği sona erer.
 2. Merkezi Av Komisyonu tarafından gönüllü olarak atanan eğitmenin en az üç iş günü önce yazılı olarak görevden alınması halinde üyeliği sona erer.

 

 

 

III KISIM
AVCI ADAYLARI VE ÜÇ YIL SÜRE İLE AVLANMA BELGESİNİ YENİLEMEYEN AVCILARIN EĞİTİMİ İLE EĞİTİM VE SINAV YERLERİ

Eğitim Yerleri

7

Avcı Eğitim Komisyonu;

 1. Merkezi Av Komisyonu tarafından K.K.T.C. hudutları içerisinde belirlenen okul, atış poligonları, arazi ve diğer toplantı yerlerinde eğitim verir.
 2. Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek eğitim avlağında eğitim verir.
 3. Vereceği eğitimlerde Merkezi Av Komisyonu’na karşı sorumludur.

Eğitimlerin İçeriği

8

Öğrenci avcı, avcı adayı ve üç yıl süre ile üst üste avlanma belgesini yenilemeyen avcılar aşağıda belirtilen konularda Avcı Eğitim Komisyonu tarafından eğitilir ve sınava tabi tutulurlar.

 1. Ateşli Silahın güvenli bir şekilde kullanımı, taşınması ve atış teknikleri. (atışlar sadece atış poligonlarında yapılır)
 2. Genel coğrafyanın öğretilmesini mümkün kılacak bilgiler
 3. Hertürlü kaza,  yaralanma ve zehirlenmelere karşı sağlık ve ilk yardım bilgileri.
 1. Av haritasında gösterilen avlanmaya açık ve avlanmaya yasak bölgelerin öğrenilmesi,
 2. K.K.T.C’nde doğal yaşamda mevcut olan hayvanlar hakkında bilgi edinilmesi,
 3. Doğal yaşamda bulunan hayvanların yaşam alanlarına ve doğal bitki örtüsüne zarar vermeyecek hareketlerden kaçınılması

 

Avcı Eğitim Dönemleri

9.

Öğrenci avcı, avcı adayı ve üç yıl süre ile üst üste avlanma belgesini yenilemeyen avcılara aşağıda belirtilen dönemlerde eğitim verilir.

 1. Birinci Dönem  16 Mart – 31 Temmuz tarihleri arası;
 2. İkinci Dönem 16 Eylül -  15 Ekim tarihleri arası.

Sınav Yeri ve Zamanı

10

 1. Avcı Eğitim Komisyonu’nun yapacağı yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar, Avcı Eğitim Komisyonun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır.
 2. Merkezi Av Komisyonu sınav ve sınav yeri ve düzeni ile ilgili yönetmelik yayınlayabilir.

 

Avcı ve Öğrenci Avcı Belgesi

11

 1. Avcı Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenen sınav veya sınavlarda başarılı olan öğrenci avcı adaylarına  bu tüzüğe ekli Cetvel 1’de gösterildiği şekilde “Öğrenci Avcı Belgesi” verilir.
 2. Avcı Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenen sınav veya sınavlarda başarılı olan avcı adaylarına  bu tüzüğe ekli Cetvel 2’de gösterildiği şekilde sınavda başarılı olmuş avcı adaylarına“Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi” verilir.

 

Yürütme

12

İçişleri ile ilgili Bakanlığa bağlı Merkezi Av Komisyonu tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

13.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz