Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
  ATEŞLİ SİLAHLAR YASASI

FASIL 57

 

ATEŞLİ SİLAHLAR YASASI

 

(11/1959, 85/1963, 12/1970 ; 27/1974, 3/1979, 23/1982, 32/1985, 7/1989, 15/1992, 55/1992, 2/1996 , 2/2000; 11/2004 ve 1/2010 sayılı değişiklik yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile)

 

 

 

MADDE DİZİNİ

 

Madde 1.

Kısa isim

Madde 2.

Yorum

Madde 3.

Bazı Tipteki Ateşli Silahların v.s’nin İthalinin Yasaklanması v.s

Madde 4.

Toplu Tabanca Veya Tabanca İthalinin Kısıtlanması Ve Tescil Edilme Zorunluluğu

Madde 5.

Bazı Tipteki Ateşli Silahların İthali

Madde 6.

Görevle Gelenlerin Geçici Olarak Av Tüfeği İthali

Madde 7.

Kayıtsız Ve İzinsiz Ateşli Silah Bulundurulması

Madde 8.      

Ateşli Silahların Polis  Müdürüne Emanet Edilmesi       

Madde 9.   

Ateşli Silahların Tescili  

Madde 9A  

Ateşli Silah Kapsamı Dışındaki Silahların Tescil Zorunluluğu Ve İthali

Madde 10.

Ateşli Silahların Devredilmesi

Madde 11.

Kayıt Belgesinin Kaybı v.s

Madde 12.

Müsadere Edilenlerin  Elden Çıkarılması

Madde 13.

Ateşli Silah Bedelinin Bazı Hallerde Ödenmesi

Madde 14.

Ateşli Silah Bulunduramayacak v.s Kişiler

Madde 15.

Ateşli Silah İmali Ve Ticareti İle İlgili Yasaklar, İstisnalar Ve Kısıtlamalar

Madde 16.

Zarar Verici Sıvı v.s Şey Çıkaran Silah İmali Yasaklanması

Madde 17.

Ateşli Silah Tamir Ruhsatları

Madde 18.

Bakanlar Kuruluna İtiraz

Madde 19.

İşgalinde Bulunduran Kişinin Sorumluluğu

Madde 20.

Polisin Ateşli Silahların İbrazını İsteme Yetkisi

Madde 21.

Polisin Toplu Tabanca Ve Tabanca İçin Arama Yapma Yetkisi

Madde 22.

Ateşli Silahın Kaybı Veya Tahribi

Madde 23.

İkamet Yerinin Değişmesi

Madde 24.

Ateşli Silahı Güven Altında Tutma Görevi

Madde 25.

Gençlerin Ateşli Silah Sahibi Olmalarının Kısıtlanması

Madde 26.

Kanıtlama Yükümlülüğü

Madde 27.

Mahkemenin Mahkum Olmuş Kişilerin Silah Bulundurmasını Men
Edebilmesi

Madde 28.

Tüzük Yapma Yetkisi

Madde 29.

Bağışıklıklar

 

 

 

 

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Ateşli Silahlar Yasası olarak isimlendirilir.

 

Yorum

85/1963
12/1970

15/1992

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:-
“Ateşli Silahlar”; herhangi bir şekilde imal edilmiş ve herhangi bir patlayıcı maddeyi ateşlemek suretiyle saçma, kurşun veya başka tip mermi atabilen silahları ve bunların herhangi bir parçasını anlatır.
            Ancak , sadece bir yay veya hava basıncı gücü ile herhangi bir saçma, mermi veya başka kurşun atan oyuncak tüfek ve tabancayı, gaz basıncı ile çalışan yivli veya yivsiz hava tüfeğini, yivli veya yivsiz hava tabancasını veya kullanılmak için değil de antika amaçları için bulundurulan ve çalışır durumda olmayan ateşli silahı kapsamaz.
“Kayıt Belgesi”; bu Yasanın 9. maddesi uyarınca verilen bir belgeyi anlatır.
“Kayıt Makamı”; İlçe Kaymakamını anlatır.
“Polis Genel Müdürü”; Polis Örgütünün Genel yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olan Polis subayını anlatır ve Polis Genel Müdürünün bu Yasa amaçları bakımından özel olarak görevlendirdiği herhangi bir polis memurunu da kapsar.
“Polis Müdürü”; Polis Müdürlüğünün veya Bölge Müdürlüğünün yönetiminden sorumlu olan Polis Subayını anlatır.
 

 

Bazı Tip-teki Ateşli Silahlar v.s-ninİthalinin Yasaklan-ması v.s.

3.

(1)

Hiçbir kimse herhangi bir:

(A) Yivli silahı;

 

 

85/1963
12/1970
  7/1989
15/1992

 

 

(B)

Tetiğin bastırılması halinde, baskı tetikten kaldırılana kadar veya içinde kurşunların bulunduğu şarjör boşalana kadar kurşun atmaya devam edecek biçimde yapılmış ve adapte edilmiş ateşli silahı;

 

 

 

23/1982

 

 

(C)

Zarar verici herhangi bir sıvı, gaz veya benzeri şey çıkarmak için yapılmış veya adapte edilmiş herhangi bir tarifteki silahı;
            Ancak, özel olarak hayvan öldürülmesinde kullanılmak amacıyla imal edilmiş silahlar için yerel yönetimlere ithal izni verilebilir.

 

 

 

 

(D)

Yirmi iki kalibrelik yivli müsabaka tüfek ve tabancasını;
            Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık ve Atıcılık Federasyonuna, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlayacağı ve koşullarını belirleyeceği bir emirname ile ithal ve kullanma izni verilebilir.

 

 

 

 

(E)

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayınlanacak bir emirname ile belirleyeceği sınıf veya tipteki bir silahı;

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ithal edemez veya ithale teşebbüs edemez veya ihraç edemez veya ihraca teşebbüs edemez veya tasarruf veya kontrolünde bulunduramaz.

 

Toplu Tabanca Veya Tabanca İthalinin Kısıt-lanması Ve tescil Edilme Zorunluluğu
12/1970
27/1974

4.

(1)

Bakanlar Kurulu’nun vereceği özel izin ve izinde bulunan kayıt ve koşullara bağlı kalınması ile olması dışında, hiçbir kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine herhangi bir çeşit toplu tabanca veya tabanca ithal edemez, etmeye teşebbüs edemez veya ihraç edemez veya etmeye teşebbüs edemez veya tasarruf veya kontrolünde bulunduramaz.

 

7/1989
15/1992

 

(2)

(1)’inci fıkra uyarınca, özel izinle kendisine ithal izni verilen kişi, ithal ettiği toplu tabanca veya tabancayı, bu Yasanın 9’uncu maddesi uyarınca, Polis Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle tescil ettirmek zorundadır.

 

2/1996
1/2010

 

(3)

Her kim:
(A) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca verilen özel izin ile olması dışında, herhangi bir çeşit toplu tabanca veya tabanca kullanır veya taşırsa bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 10 (on) yıla, kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir, veya

 

2/1996
1/2010

 

 

(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen koşullar dışındaki koşullarda yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına aykırı bir davranışta bulunursa veya (1)’inci fıkra kuralları uyrınca verilen özel iznin içerdiği herhangi bir kayıt veya koşula aykırı davranışta bulunur veya uymakta kusur işlerse, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 7 (yedi) yıla kadar hapis cezasına veya 10.000- TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir,
ve her olayda suça konu teşkil eden toplu tabanca veya tabanca müsadere edilebilir.

 

2/1996
2/2000
1/2010

 

(4)

Bu madde uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen kişi, tasarrufunda bulundurduğu toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatı için, bir defaya mahsus, 400-TL (Dört Yüz Türk Lirası)’sı harç öder.

          Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, bu fıkrada öngörülen harç miktarını on katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

 

Bazı Tipteki Ateşli Silahların İthali ve ihracı
15/1992
1/2010

5.

(1)

Polis Genel Müdürü, ateşli silah bulundurmaya yetenekli ve uygun olan ve tasarrufunda ateşli silah bulundurmasında sakınca görülmeyen  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  yurttaşı kişilere, başvuru tarihinden hemen önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en az bir yıl süreyle ikamet etmiş olmaları koşuluyla, kendilerinin kullanmaları için bu Yasanın 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde belirtilen ateşli silahlar dışındaki herhangi bir ateşli silahı ithal etme izni verebilir.
            Ancak, Polis Genel Müdürü kendi takdirini kullanarak bir yıl ikamet koşulunu aramayabilir.

 

1/2010

 

(2)

Polis Genel Müdürü, yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca ateşli silah bulundurmaya yetenekli ve uygun kişilere, kendilerinin kullanmaları için, bu Yasanın 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde belirtilen ateşli silahlar dışındaki herhangi bir ateşli silahı, daimi veya geçici ihraç etme izni verebilir.

 

1/2010

 

(3)

İçişleri ile Görevli Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle bu Yasanın 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde belirtilen ateşli silahlar dışındaki herhangi bir ateşli silahın ithali ve ihracı ile ilgili kurallar düzenlenebilir, ayrıca av kaynaklarının korunması ve başka amaçlar için belirli bir süre ateşli silah ithali veya ithal edilecek ateşli silah sayısı sınırlandırılabilir.

 

1/2010

 

(4)

İthal veya ihraç iznine, bu madde uyarınca ateşli silah ithal veya ihraç etmesi için yetki verilen kişinin adı ile adresi ve ithal veya ihraç edilmesi için izin verilen ateşli silahın tarifi yazılır.

 

1/2010

 

(5)

İthal izni 3 (üç) yıldan fazla olmamak üzere ihraç izni 3 (üç) aydan fazla olmamak üzere, izinde belirtilen süre için geçerli olur.
            Ancak Polis Genel Müdürü, herhangi bir zaman, iznin sahibine 1(bir) ay önceden bildirimde bulunarak izni iptal edebilir.

 

1/2010

 

(6)

Bu madde ve bu madde uyarınca çıkarılan tüzük kurallarına aykırı olarak herhagi bir ateşli silahı ithal eden veya ithal etmeye teşebbüs eden veya ihraç eden veya ihraç etmeye teşebbüs eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir ve suça konu teşkil eden ateşli silah da müsadere edilebilir.

 

 

 

 

 

 

Görevle Gelenlerin Geçici Olarak Av Tüfeği İthali
15/1992
1/2010

6.

(1)

Polis Genel Müdürü, yabancı Elçilik veya Temsilcilik mensuplarına, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca av ruhsatı almaları halinde, koymayı uygun göreceği kayıt ve koşullara bağlı olmak koşuluyla, kendileri tarafından kullanılmak üzere, bir av tüfeğini geçici olarak ithal etmeleri için özel izin verebilir.  Geçici ithal işlemleri Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünce yapılır.

 

 

(2)

Polis Genel Müdürü, bu kişilere av tüfeğinin kişisel kullanımı için ithal edildiğini belirten bir belge imzalattırır.

1/2010

 

18/2009

 

(3)

Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkra kuralları uyarınca av tüfeği ithal eden kişi, ithal tarihinden başlayarak bu Yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası ile 9’uncu maddesi kurallarında ve Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasında  öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Kayıtsız Ve İzinsiz Ateşli Silah bulundu-
rulması

7.

(1)

Hiçbir kişi aşağıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen Özel İzin Belgesi almadan:

CETVEL
1/2010

 

 

(A)

Kendi adına kayıt belgesi olmaksızın; ve

 

 

 

 

(B)

Kendi adına kayıt belgesi olmasına rağmen, bu Yasaya ekli Cetveldeki “Örnek A”da belirtildiği şekilde, Kaymakam tarafından verilen “Ateşli Silah Ruhsatı” sahibi olmaksızın,

 

 

 

 

tasarrufunda, denetiminde veya muhafazasında ateşli silah bulunduramaz, taşıyamaz veya kullanamaz.
            Ancak, Kaymakam kendi takdirine göre kendi adına kayıtlı ateşli silahı bulunmayan herhangi bir kişiye, kayıt belgesi başka bir kişi adına çıkarılmış olan toplu tabanca ve tabanca dışındaki bir adet ateşli silahı, bir yılı aşmayan süre için, tasarruf, denetim veya muhafazasında bulundurmak, taşımak veya kullanmak amacıyla ve gerekli harcın ödenmesi koşulu ile “Geçici Ateşli Silah Ruhsatı” verebilir.

 

1/2010
18/2009

 

(2)

(A)

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca, geçerli av ruhsatı ve ateşli silah tasarruf ruhsatı bulunan kişiler, adı geçen Yasa veya  adı geçen Yasa tahtında çıkarılan tüzük kuralları uyarınca açık av mevsiminde ve/veya zararlılar ile mücadelede av tüfeği taşıyabilir ve/veya kullanabilir.

 

1/2010

 

 

(B)

Kapalı av mevsiminde, geçerli av ruhsatı ve ateşli silah tasarruf ruhsatı bulunan kişilere,

  1. Kayıt ve tasarruf belgesi kendi veya başka bir kişi adına çıkarılmış olan ateşli silahın ikamet değişikliği ve/veya tamir ve/veya devir ve/veya Polis Genel Müdürlüğüne teslim maksadıyla; veya
  2. Atıcılık ile ilgili federasyonun lisanslı atıcılarına veya Lisanssız Atıcılara, Trap-Skeet Atış Alanı ile Tabanca ve Tüfek atış Poligonu Kurma ve İşletme Yasası uyarınca İzinlendirilmiş atış poligonlarında antreman veya yarışmalara katılmak maksadıyla,

Kaymakam, uygun görmesi halinde, yukarıda belirtilen amaçlar için bu Yasaya ekli Cetveldeki “Örnek B”de gösterildiği şekilde ve hangi amaç için taşınacağı açıkça belirtilen Özel İzin Belgesi, verebilir.

 

32/1985
2/1996
2/2000
1/2010

 

(3)

(A)

Toplu tabanca ve tabanca dışındaki ateşli silah ruhsatı için bir defaya mahsus 150.-TL (Yüz Elli Türk Lirası) harç ödenir.

 

1/2010                  

 

 

(B)

Yukarıdaki (A) bendinde saptanan harcı ödemiş ateşli silah ruhsatı sahibi kişi, her ek ateşli silah ruhsatı için bir defaya mahsus 150– TL (Yüz Elli Türk Lirası) harç öder.  Aynı kişi adına av maksatları için en çok 3 (üç), atıcılık maksatları için de en çok 2 (iki) adet olmak üzere toplam 5 (beş) adetten fazla ateşli silah kayıt edilemez.
            Ancak, ayni mekanizmaya takılan namlu ek silah kapsamına girmez.
 

 

1/2010

 

 

(C)

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle, her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon  oranını aşmamak koşuluyla bu fıkrada, öngörülen harç miktarlarını, on katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

 

7/1989
2/1996
1/2010

 

(4)

(A)

Bu madde kuralarına aykırı olarak kayıtsız veya ruhsatsız ateşli silah taşıyan veya kullanan kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 7(yedi) yıla kadar hapis cezasına veya 5.000-TL.  (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir, veya

 

2/1996
1/2010

 

 

(B)

Bu madde kurallarına aykırı olarak tasarrufunda, veya denetiminde veya muhafazasında kayıtsız veya tasarruf ruhsatsız ateşli silah bulunduran kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

4. 11/59     
Ateşli
Silahların 
Polis Müdürüne
Emanet
Edilmesi
1/2010

8.

(1)

Tasarruf, denetim veya muhafazasında kayıt ve/veya tasarruf belgesi çıkarılmış olan ateşli silah bulunduran herhangi bir kişi, arzu ettiği takdirde, ateşli silahını, sakin olduğu İlçe Polis Müdürüne, bir yılı aşmayan bir süre için ücretsiz olarak emanet edebilir ve bu süre içinde herhangi bir zaman ateşli silahı kendi kullanmak üzere veya ihraç amacı için veya bu Yasanın 10’uncu maddesi kuralları uyarınca devretmek için geri alabilir.

 

85/1963
15/1992

 

(2)

Bir yıllık sürenin sona ermesi üzerine, (1)’inci fıkra kurallarına uygun olarak emanet edilen bir ateşli silahın geri alınmaması halinde, aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

 

 

 

 

(A)

Bu Yasaya ekli Cetvelde gösterilen “Örnek F’ye” uygun bir ihbarname ateşli silahın sahibinin, onu tasarrufunda bulunduran kişinin veya onu emanet eden kişinin bilinen son adresine gönderilir.

 

 

 

 

(B)

Bu ihbarnamede gösterilen ve ihbarname tarihinden başlayarak üç aydan fazla olmayan ek bir sürenin sona ermesi üzerine ve sahibi tarafından ateşli silahın geri alınmaması veya sahibinin bulunmaması halinde; söz konusu ateşli silah, Polis Müdürü tarafından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine devredebilir. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, ateşli silahı açık artırma usulüyle satar ve bu gibi satış sonunda elde edilecek gelirden yasal olarak uygulanan masraflar çıkarıldıktan sonra kalacak miktarı,  ateşli silahın sahibi adına açılacak bir emanet hesabına yatırılır.
            Bu gibi bir işlem sonucunda ateşli silahı satın alan kişi adına yeni kayıt yaptırmaya Polis Müdürü yetkilidir.

 

 

 

 

(C)

(1)’inci fıkra uyarınca emanet edilen veya tasarruf sahibinin ölümü veya tabanca taşıma veya tasarruf etme özel izninin iptal edilmesi halinde emanete alınan silahın tabanca veya toplu tabanca olması durumunda emanete alınan silah bir yıl süre içinde özel izni olan başka bir kişiye devredilmemişse, söz konusu silah müsadere edilerek Polis Genel Müdür-lüğünün zimmetine verilir ve polis hizmetlerinde kullanılır.

 

 

 

(3)

 İlçe Polis Müdürü veya ona vekalet eden herhangi bir kişi, bu madde kuralları uyarınca emanet edilen herhangi bir ateşli silahın zarara uğraması, kaybı veya tahrip olması,hale göre İlçe Polis Müdürü veya bu hususta ona vekalet eden bir kişinin kasıtlı ihmalinden ileri gelmesi halinde, İlçe Polis Müdürü veya ona vekalet eden kişi zarar, kayıp veya yok olmadan sorumlu olur.

 

Ateşli  Silahların Tescili
15/1992

9.

(1)

(A) İthal yoluyla veya bu Yasaya uygun olarak silah temin eden herhangi bir kişi, silahını gümrükten çıkardığı veya elde ettiği andan başlayarak kırk sekiz saat içinde, Polis Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak, işini, adresini ve silahını muhafaza edeceği yeri bildirir ve kaydettirmek istediği silahın tanımlamasını yapar. Silahın daha önce kaydı yapılmışsa, kayıt numarası da bildirir.

 

 

 

 

(B) Yukarıdaki (A) bendi uyarınca herhangi bir kişinin ithal yolu ile silah temin etmesi halinde”gümrük sorumlusu, silahın gümrükten çıktığı andan başlayarak yirmi dört saat içerisinde Polis Genel Müdürlüğüne yazılı bilgi vermek zorundadır.

 

 

 

(2)

Polis Genel Müdürü başvuruyu alması üzerine başvuru sahibi bu Yasa veya başka herhangi bir Yasa kuralları uyarınca tasarrufunda ateşli silah bulundurmaktan, kullanmaktan veya taşımaktan men edilmedikçe, başvuru sahibine, bu Yasaya ekli Cetveldeki “Örnek C” de gösterildiği biçimde ateşli silah için kayıt belgesi verebilir.

 

 

 

(3)

Polis Genel Müdürü, kayıt belgesini vermeden önce dilekçe sahibinden ateşli silahı ibraz etmesini ister ve ateşli silahta Polis Genel Müdürünün kanısınca tanıma amaçları için yeterli ve kayıt için amaca uygun herhangi bir numara veya işaret bulunmadıkça, ateşli silahı, zarara uğratmayacak veya şeklini bozmayacak biçimde, ileride bilinmesi veya tanınması için bir numara ile kundağı veya namlusunun damgalanmasını sağlar.

 

3/1979
32/1985
2/1996
1/2010

 

(4)

Her kayıt belgesi için 100.- TL (Yüz Türk Lirası) harç ödenir.
            Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir Tüzükle, her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, bu fıkrada öngörülen harç miktarını, on katına ulaşıncaya kadar arttırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

 

 

 

(5)

Polis Genel Müdürü verdiği bu kayıt belgesini bu amaçla tutulan bir deftere geçirir. Deftere her belgenin detayları da geçirilir.

 

7/1989
2/1996
1/2010

 

(6)

Polis Genel Müdürü, ateşli silahlarla ilgili herhangi bir ithal ve/veya kayıt ve/veya tasarruf belgesi sahibine yazılı bir ihbarda bulunmak suretiyle, kendi takdirine göre tasarrufunda ateşli silah bulundurmasını sakıncalı gördüğü takdirde herhangi bir zaman, herhangi bir ithal ve/veya kayıt ve/veya tasarruf belgesini iptal edebilir.  Belgenin iptali üzerine, belge sahibi, iptal edilen belge ile birlikte ilgili ateşli silahı yazılı ihbarda belirtilen süre içinde Polis Genel Müdürüne iade etmekte kusur işler veya iade etmeyi reddederse bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya 3,000-TL (Üç Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

Ateşli Silah  Kapsamı Dışındaki Silahların Tescil Zorunluluğu  

9A

(1)

Gaz basıncı veya yay gücü ile çalışan saçma, mermi veya başka kurşun atan yivli veya yivsiz hava tüfeğinin tasarrufu, denetimi, kullanılması ve muhafazası için Polis Genel Müdürlüğüne tescil ettirilmesi gerekir.

 

İthali ve Kullanılması
2/1996
1/2010

 

(2)

(A) Hava tüfeğini, atıcılık ile ilgili federasyonun lisanslı sporcuları, federasyonun yazılı onayı ile ve Kaymakamlıktan alacakları özel izinle  hava tüfeğini poligonlara taşıyabilir ve poligonlarda kullanabilir.  Poligonlara taşınacak hava tüfeği, silah çantası içinde kilitli olarak taşınır.
(B)  Hava tüfeğinin kayıt belgesi kendi adına olan ve Av ve Avla İlgili  Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca av ruhsatı bulunan kişiler av ruhsatlarına hava tüfeğini yazdırması şartıyla sadece ava açık mevsimdeki av günlerinde hava tüfeğini taşıyabilir ve kullanabilir.

 

1/2010

 

(3)

Gaz basıncı veya yay gücü ile çalışan saçma, mermi veya başka kurşun atan yivli veya yivsiz hava tabancasının ithal izni sadece atıcılık ile ilgili federasyonun yazılı onayı ile federasyonun lisanslı sporcusuna verilir. Hava taban-casının tasarrufu, denetimi, kullanılması ve muhafazası için  Polis Genel Müdürlüğüne tescil ettirilmesi gerekir.

 

1/2010

 

(4)

Hava tabancasını, atıcılık ile ilgili federasyonun lisanslı sporcuları, federasyonun yazılı onayı ile ve Kaymakamlıktan alacakları özel izinle poligonlara taşıyabilir ve poligonlarda kullanabilir.  Poligonlara taşınacak hava tabancası, silah çantası içinde kilitli olarak taşınabilir.

 

1/2010

 

(5)

Yukarıdaki (1)’inci ve (3)’üncü fıkralarda belirtilen ateşli silah kapsamı dışındaki silahı ithal etmek veya devir almak isteyen kişilerde, bu Yasanın 5’inci ve 25’inci maddesindeki koşullar aranır.

 

1/2010

 

(6)

Bu madde kapsamındaki silahların ithali, bu Yasanın 5’inci maddesine göre yapılır.

 

1/2010

 

(7)

Bu madde kapsamında ithal edilen silahlar, izinli satış yerleri dışındaki kamuya açık yerlerde teşhir edilemez, kişi üzerinde taşınamaz.  Bu fıkranın, silahın kişi üzerinde taşınmasına ilişkin kuralları, oyuncak silahları da kapsar.

 

1/2010

 

(8)

Aşağıdaki konular, İçişleri ile Görevli Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir:

  1. Ateşli silah kapsamı dışındaki silahların ithali, ihracı, kullanım alanı, muhafaza yerleri, muhafaza koşulları, çapı ve namlu çıkış hızları ile ilgili kurallar.
  2. Av kaynaklarının korunması veya başka amaçlar için ithal, ihraç veya kullanım alanı ile ilgili yasaklar ve belirli bir süre bu tipteki silahların ithalinin veya ithal edilecek sayının veya kişinin adına kayıt yaptıracağı silah sayısının sınırlandırılması.
  3. Belli bir zaman diliminde sözkonusu silahların namlu çıkış hızlarının kontrolü ve değişikliğe uğrayıp uğramadığı hususunda belirli bir yerde denetlenmesi.

 

1/2010

 

(9)

Bu madde ve bu madde uyarınca çıkarılan tüzük kurallarına aykırı hareket eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.  Mahkeme, suç konusu silahın müsadere edilmesini emredebilir.

 

 

 

 

 

 

Ateşli Silahların Devredilmesi

10.

(1)

Ateşli silah ruhsatı olan herhangi bir kişi, ateşli silahını veya 8(1) maddesi kuralları uyarınca emanet ettiği herhangi bir silahı satış veya hibe yolu ile başka bir kişiye devretmek isterse , bu Yasaya ek Cetveldeki Örnek E şeklinde Polis Genel Müdürüne dilekçe sunar.

 

 

 

(2)

Polis Genel Müdürü , dilekçeyi alması üzerine, ateşli silahı devralması tasarlanan kişi, bu veya başka herhangi bir Yasa kuralları tarafından tasarrufunda ateşli silah bulundurmak, taşımak veya kullanmak için ehliyetsiz kılınmadıkça , 9. madde kuralları uyarınca ilgili ateşli silah için ona kayıt belgesi verir ve bunun üzerine de daha önce devredene verilmiş olan kayıt belgesini iptal eder:
            Ancak Polis Genel Müdürü kayıt belgesini vermeden önce dilekçe sahibini ateşli silahını denetlemek ve gerekirse damgalanmak için  ibraz etmeye mecbur eder.

 

 

 

(3)

(a)

Yukarıdaki (2). fıkra uyarınca kayıt belgesi verilmiş olan bir ateşli silahın 7.maddenin (2).fıkrasında gösterilen harcın ödenmesi üzerine ateşli silah ruhsatı verilmiş olan bir ateşli silah olması halinde, Kaymakam, devralanın söz konusu kayıt belgesinin verildiği tarihten başlayarak  üç gün içinde, devredenin ateşli silah ruhsatı ile birlikte kendisine ibrazı üzerine , herhangi bir harç almadan söz konusu ruhsatı, devralana devreder; aksi halde, devralan böyle bir ateşli silah için; 7.maddenin (1) ve (2). fıkraları kuralları uyarınca , ateşli silah ruhsatı alır;

 

1/2010

 

 

(b)

Yukarıdaki (a) bendi uyarınca ateşli silahın devredilmesi üzerine, söz konusu ateşli silahın ruhsatı da devredilir ve devralan, devredenin o ruhsat altındaki tüm haklarına sahip olur ve tüm yükümlülüklerine tabi olur;

 

 

 

 

(c)

(2). fıkra uyarınca kayıt belgesi verilmiş olan ateşli silahın 7.maddenin (3). fıkrasında gösterilen harcın ödenmesi, üzerine, ateşli silah ruhsatı verilmiş olan bir ateşli silah olması halinde böyle bir kayıt belgesi verilmesi üzerine o ruhsat iptal edilmiş sayılır ve devralan hale göre, 7.maddenin (2) ve (3). fıkrasında gösterilen harcın ödenmesi üzerine 7. maddenin (1). fıkrası kuralları uyarınca o ateşli silah için derhal bir ruhsat alır.

 

7/1989
15/1992
  2/1996
  1/2010

 

(4)

Bu madde kurallarına aykırı bir biçimde başka bir kişiye herhangi bir ateşli silahını devreden veya devretmeye teşebbüs eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 6 (altı) aya kadar hapis cezasına veya 10.000- TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

Kayıt Belgesinin
Kaybı v.s.
85/1963
15/1992
  2/1996
  1/2010

11.

(1)

Bu Yasa kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde, 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) harç ödenmesi üzerine, adına kayıt veya tasarruf belgesi verilmiş olan kişiye, kayıt veya tasarruf belgesinin bir sureti verilir. Kayıt veya tasarruf belgesinin sureti aslı gibi geçerli olur.
            Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlaya-cağı bir Tüzükle, her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, bu fıkrada öngörülen harç miktarını, on katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

 

 

 

(2)

Polis Genel Müdürü, belgesinin suretini vermeden önce dilekçe sahibinden, ateşli silahını,  denetlemek ve gerekirse damgalanmak için  ibrazını ister.

 

Müsadere            Edilenlerin
Elden Çıkarılması
85/1963

12. Bu Yasa uyarınca müsadere edilen her şey İçişleri ile görevli Bakanın direktifine göre satılabilir veya başka biçimde elden çıkarılabilir.

 

 

Ateşli silah   Bedelinin Bazı Hallerde Ödenmesi
15/1992

13.

(1)

Polis Genel Müdürünün kayıt belgesi vermeyi reddettiği veya kayıt belgesi iptal edilen herhangi bir kişi ret veya iptal tarihinden başlayarak on gün içinde ilgili ateşli silahı Polis Genel Müdürüne teslim eder. Bunun üzerine, Polis Genel Müdürü, ateşli silahın sahibine, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürünün takdir edeceği bedeli öder. Böyle bir ateşli silah sahibi silahını yukarıdaki biçimde teslim etmekte kusur işlerse, silah müsadere edilir. Söz konusu ateşli silah, Polis Genel Müdürü tarafından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine devredilir. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi silahı açık arttırma usulüyle satar ve bu gibi satış sonunda elde edilecek gelirden yasal olarak yapılan masraflar çıkarıldıktan sonra kalacak miktarı ateşli silahın sahibi adına açılacak bir emanet hesabına yatırır.
            Bu gibi bir işlem sonucunda ateşli silahı satın alan kişi adına yeni kayıt yaptırmaya Polis Genel Müdürü yetkilidir.

 

 

 

(2)

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürünün takdir ettiği bedel, bağlayıcı ve kesin olup ateşli silahın bedeli takdir edilirken, o silah için ödenmiş olan gümrük vergisi dikkate alınmaz.

 

Ateşli Silah Bulundura-
Mayacak
Kişiler v.s
85/1963

14.

 

Bu Yasa kurallarına bağlı kalınması koşuluyla:-

 

 

 

 

(a)

adam kaçırma;

 

 

 

(b)

Kundakçılık;

 

 

 

(c)

adam öldürme;

 

 

 

(d)

yasa dışı bir derneğe üye olma;

 

 

 

(e)

katillik veya katilliğe teşebbüs;

 

 

 

(f)

isyan, kargaşalık;

 

 

 

(g)

Soygunculuk;

 

 

 

(h)

Fesatçılık;

 

 

 

(i)

İhanet;

 

11/2004

 

(j)

3’üncü maddenin (2)’nci fıkrasına  veya 4’üncü maddenin (3)’üncü fıkrasına  veya 5’inci maddenin (5)’inci fıkrasına aykırı bir davranış;

 

 

 

(k)

bu madde amaçları için Bakanlar Kurulunca suç teşkil ettiği ilan edilen başka herhangi bir suçtan

 

 

mahkum olmuş herhangi bir kişi, sadece Bakanlar Kurulunun vereceği özel bir izinle ve Bakanlar Kurulunun koymayı uygun göreceği kayıt ve koşullara bağlı olarak muhafaza veya kontrol veya tasarrufunda ateşli silah bulundurabilir veya taşıyabilir veya kullanabilir ve bir kişinin, bu suçların herhangi birinden mahkum olması üzerine malı olan herhangi bir ateşli silah da müsadere edilir.

 

Ateşli silah İmali ve Ticareti ile İlgili Yasaklar İstisnalar ve Kısıtlamalar

15.

(1)

Hiçbir kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ateşli silah imal edemez veya ticaretini yapamaz.
            Ancak, İçişleri ile görevli Bakanlıktan izin alınmak koşuluyla, ateşli silah ticareti yapılabilir.  Ateşli silah ticareti yapacak yerlerin iç mekan kullanım alanının en az 30m2 (otuz metre kare) olması gerekir.  Ateşli silah ticareti yapan işyerlerinin alanına oranla ne miktarda ateşli silah bulundurabileceği aşağıda belirtilmiştir:

  1. 30-49 m2(otuz – kırk dokuz metre kare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 15 (onbeş),
  2. 50-69 m2 (elli- altmış dokuz metre kare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 20(yirmi),
  3. 70-89 m2 (yetmiş- seksen dokuz metre kare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 30 (otuz),

(Ç) 90-109 m2 (doksan – yüzdoksan metrekare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 40 (kırk),
(D) 110-129 m2 (yüz on – yüz yirmi dokuz metrekare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 50 (elli),
(E) 130-149 m2 (yüz otuz – yüz kırk dokuz metrekare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 60 (altmış),
(F) 150 – 169 m2 (yüz elli – yüz altmış dokuz metrekare) alanı olan işyerinde en fazla 70 (yetmiş)
(G) 170 – 189 m2 (yüz yetmiş – yüz seksen dokuz metrekare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 80 (seksen)
(Ğ)  190-209 m2 (yüz doksan – iki yüz dokuz metrekare) arasında alanı olan işyerinde en fazla 90 (doksan) ve
(H) 210 m2 (iki yüz on metrekare)’den büyük işyerlerinde en fazla 100 (yüz)
adet ateşli silah teşhir edilip satışa sunulabilir.

 

7/1989
15/1992
  2/1996
1/2010

 

(2)

(A) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca ateşli silah ticareti ile iştigal etmek isteyen kişi, Ticaret İşleriyle Görevli Bakanlıkta ithalatçı olarak kaydını yaptırmak ve Kaymakamlıktan bu Yasaya ekli Cetveldeki “Örnek G”de belirtildiği şekilde “Ateşli Silah İştigali Ruhsatnamesi” almak zorundadır.
(B) Ticaret iştigaline ilişkin ruhsatname için Kaymakamlığa her yıl; 50 (elli) ateşli silaha kadar olan işyeri için 450-TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası), 51 (elli bir) ateşli silahtan 100 (yüz) ateşli silaha kadar olan işyeri için 900-TL (Dokuz Yüz Türk Lirası) harç ödenir ve bu ruhsatnamenin süresi verildiği tarihi izleyen 31 Aralık günü sona erer. Ruhsatnameler her yıl Aralık ayı içerisinde yenilenir.
(C) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle, her yıl Devlet Planlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, bu fıkrada öngörülen harç miktarlarını, on  katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

 

1/2010

 

(3)

Yukarıdaki (2)’inci fıkra kuralları uyarınca ateşli silah ruhsatnamesi alan her kişi, ithal edeceği ateşli silah ile ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğünden izin almak zorundadır.

 

1/2010
12/1983
46/1990
22/1996

 

 

(4)

İthalatçı kişi, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca çıkarılan İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü ve Gümrük ve İstihsal Yasası kuralları uyarınca ithal edeceği ateşli silahları, işyerinin metrekare alanına göre teşhir edebileceği miktardaki ateşli silah adetinin gümrüğünü peşin olarak ödemek suretiyle, ateşli silah satışı ile ilgili olarak ayrılmış işyerinde satışa sunabilir.  Satış yerinde, piyasadan satın alınan ikinci el ateşli silah veya tamir maksadıyla da olsa bu Yasada izin verilenden daha fazla silah bulundurulamaz ve/veya satışa sunulamaz.

 

2/2000
1/2010

 

(5)

 İthalatçı, yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen gümrüğünü ödeyeceği ateşli silahı, Polis Genel Müdürlüğü nezdinde adına kaydettirmekle yükümlüdür.

 

1/2010

 

(6)

İthalatçının gümrüğünü ödemiş olduğu ateşli silahların satışını yaptıktan sonra Polis Genel Müdürlüğünden temin edeceği uygunluk yazısı ile Gümrük ve Rüsumat Dairesine müracaat ederek, ithal etmiş olduğu diğer ateşli silahların gümrük vergisini ödemek suretiyle satışa sunmaya hakkı olur.
            Ancak, bu hak, yukarıdaki (4)’üncü fıkra kurallarına uygun olarak kullanılır.

 

1/2010

 

(7)

İthalatçıdan ateşli silahı satın alan kişi, ithalatçının verdiği satış faturası ve/veya makbuzu ile birlikte, Polis Genel Müdürlüğüne yapacağı başvuru ile söz konusu silahın adına kaydını talep eder ve kayıt o kişi adına yapılır.  Polis Genel Müdürlüğü fatura ve/veya makbuz ibraz etmeyen kişiye kayıt yapmaz.

 

2/1996
1/2010

 

(8)

Ateşli silahların teşhiri, muhafazası satış yerlerinin nasıl tanzim edileceği, alım ve satımda uyulması gereken ilkeler ile güvenlik tedbirleri ve ateşli silah ticaretinin denetimi konuları, İçişleri ile Görevli Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.

 

1/2010

 

(9)

Bu madde ve bu madde uyarınca çıkarılan tüzük kurallarına aykırı davranışta bulunan kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.  Ayrıca, suça konu teşkil eden silah müsadere edilebilir ve iştigalle ilgili izin, İçişleri ile Görevli Bakanlıkça iptal edilir.

 

Zarar verici Sıvı veya benzeri Şey Çıkaran Silah İmali ile ilgili Yasaklar İstisnalar ve Kısıtlamalar
1/2010

16.

(1)

Hiç bir kimse, herhangi bir zarar verici sıvı, gaz veya başka şey atmak veya bu tür zararlı madde içeren veya içermesi için yapılmış veya uyarlanmış veya patlayıcı mühimmat atmak için yapılmış herhangi bir silahı, yanıcı veya zırh delici mermisi olan mühimmatı veya herhangi benzer bir tarifteki şeyi ithal veya imal edemez, satamaz, alamaz, taşıyamaz veya tassarruf, muhafaza veya kontrolünde bulunduramaz.
            Ancak, İçişleri ile Görevli Bakanlıktan ön izin alınmak koşuluyla, Paintball tüfek ve tabancalarının ithali ve oyun alanı işletmesi yapılabilir.

 

 

1/2010

 

(2)

Paintball tüfek ve tabancaları ile ilgili İçişleri ile Görevli Bakanlıktan ön izin alan ve ithal etmek veya devir almak isteyen kişilerde, bu Yasanın 5’inci maddesi ve 25’inci  maddesindeki koşullar aranır.  Paintball tüfek ve tabancalarının tasarrufu, denetimi, kullanılması ve muhafazası için Polis Genel Müdürlüğüne tescil ettirilmesi gerekir.

 

1/2010

 

(3)

Paintball tüfek ve tabancalarının ithali,  kullanım alanı, ithal edilecek miktarı, muhafazası, alım ve satımda uyulması gereken ilkeler, ticaretinin ve silahların denetimi oyun ve oyun yeri kuralları, oyun yerlerinin nasıl tanzim edileceği İçişleri ile Görevli Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.

 

1/2010

 

(4)

Bu madde ve bu madde uyarınca çıkarılan tüzük kurallarına aykırı davranışta bulunan kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

Ateşli Silah Tamir Ruhsatları
15/1992

17.

(1)

Polis Genel Müdürü, kendi takdirine göre ve koymayı uygun göreceği koşullara bağlı olarak, herhangi bir ateşli silah veya parçasını tamir etmek için herhangi bir kişiye, bu Yasaya ek Cetveldeki Örnek D şeklinde, bir ruhsat verebilir.

 

2/1996
1/2010

 

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ruhsatnamedeki herhangi bir koşula aykırı olarak ateşli silah  tamir eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 5,000-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilir.

 

 

 

(3)

Polis Genel Müdürü yukarıda (1).fıkra kuralları uyarınca herhangi bir kişiye verilmiş bir ruhsatı kendi takdirine göre herhangi bir zaman iptal edebilir.

 

Bakanlar      Kuruluna İtiraz
85/1963

18.

(a)

hale göre Gümrük ve Rüsumat  Dairesi Müdürü , Polis  Genel Müdürü veya Kaymakamın , ruhsat, izin veya kayıt belgesi vermeyi reddetmesinden;

 

 

 

 

 

(b)

hale göre, Polis Genel Müdürü veya Kaymakamın herhangi bir izin veya kayıt belgesini iptal etmesinden

 

 

 

kendisini mağdur sayan herhangi bir kişi, red veya iptal tarihinden başlayarak on gün içinde Bakanlar Kuruluna itiraz edebilir. Bakanlar kurulunun bu husustaki kararı nihai ve kesindir.

 

İşgalinde Bulunduran Kişinin Sorumlu-luğu

19.

Herhangi bir bina veya konutta ateşli silah bulunursa, o bina veya konutu  işgalinde bulunduran kişi, aksini kanıtlayana kadar bu Yasa amaçları bakımından o ateşli silahı tasarruf, muhafaza veya kontrolünde bulunduran kişi sayılır ve öyle kabul edilir.

 

Polisin  Ateşli Silahların İbrazını İsteme Yetkisi.

20.

(1)

Herhangi bir polis memuru, ateşli silah ruhsatına sahip bir kişiden, polis memurunun denetlemesi için ateşli silah ruhsatı ile ruhsata konu teşkil eden ateşli silahı ibraz etmesini herhangi bir zaman isteyebilir ; böyle bir kişi ruhsat ile ateşli silahı ibraz etmeyi red veya ihmal ederse polis memuru, o kişinin ikamet ettiği herhangi bir  binaya müzekkeresiz olarak girebilir ve arama yaparak ateşli silaha el koyabilir.

 

7/1989

 

(2)

Her kim -

 

2/1996
1/2010

 

 

(A)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca denetlemek için ibraz etmesi istenen herhangi bir ateşli silahı ibraz etmeyi ihmal eder veya reddederse ; veya

 

 

 

 

 

(B)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca hareket etmekte olan bir polis memurunu men eder veya arama yapmasına karşı direnirse,

 

 

 

 

bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 3 (üç) aya kadar hapis cezasına veya 5.000-TL ( Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

 

Polisin Toplu Tabanca Ve Tabanca İçin Arama Yapma Yetkisi

21.

Herhangi bir polis memuru müzekkeresiz olarak -

 

 

 

 

 

 

(a)

Bu Yasaya aykırı olarak tasarrufunda toplu tabanca veya tabanca bulundurulduğuna inanması için makul bir sebebi bulunması halinde, herhangi bir binaya girerek arama yapabilir;

 

 

 

(b)

 Bu yasaya aykırı olarak tasarrufunda  toplu tabanca bulunduğundan veya taşındığından makul olarak şüphe ettiği herhangi bir kişi veya taşıt aracını denetleyebilir veya onlar üzerinde arama yapabilir.

 

Ateşli Silahın Kaybı Veya Tahribi
7/1989
2/1996
1/2010

22.

Bir kişinin tasarrufundaki ateşli silah kayıp veya tahrip edilirse o kişi, silahın kayıp veya tahrip edildiğini yazılı olarak derhal en yakın polis karakolu sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür. Bunu yapmayı ihmal eden veya ateşli silahın kayıp veya tahrip edilmesi ile ilgili olarak yalan bilgi veren kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, 3 (üç) aya kadar hapis cezasına veya 5.000-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

İkamet Yerinin Değişmesi
2/1996
1/2010

23.

Ateşli silah ruhsatı sahibi bir kişi ikamet yerini bir İlçeden başka bir ilçeye naklederse, bu değişikliği, gittiği İlçedeki en yakın Polis merkezi sorumlusuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunmayı ihmal ederse bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 3 (üç) aya kadar hapis cezasına veya 5.000-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

Ateşli Silahı Güven Altında Tutma Görevi
1/2010

24.

(1)

Tasarrufunda ateşli silah bulunduran veya bu Yasa amaçları bakımından adına kayıtlı başka bir silah bulunduran herhangi bir kişi silahını daima güven altında, güvenli muhafazada ve güvenli bir durumda  bulundurur ve ateşli silahının kaybolmaması veya çalınmaması ve yasal olarak silahı tasarrufunda bulundurma hakkına sahip olmayan herhangi bir kişinin eline geçmemesini sağlamak için makul olan her önlemi alır, ayrıca bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzük kurallarını eksiksiz yerine getirir.

 

7/1989
2/1996
1/2010

 

(2)

Bu Yasa tahtında kayıt edilmiş ve kayıt adresinde bulunan ateşli silah ve/veya ateşli silah kapsamına girmeyen silahların adetine göre muhafazası, muhafaza yeri kuralları ve yerlerinin nasıl tanzim edileceği konuları, İçişleri ile Görevli Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.

 

1/2010

 

(3)

Bu madde ve bu madde uyarınca çıkarılan tüzük kurallarının  herhangi birine uymayan kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya, birden çarptırılabilir.

 

Gençlerin     Ateşli silah Sahibi Olmalarının Kısıtlanması

25.

Yirmi bir yaşından küçük olan herhangi bir kişi tasarrufunda ateşli silah bulunduramaz veya bu Yasa uyarınca herhangi bir ateşli silahı ismine kaydettirme hakkına sahip olamaz.

 

Kanıtlama
Yükü

26.

Bu Yasaya aykırı bir davranıştan ötürü işlenen bir suç için herhangi bir kişi  aleyhine başlatılan işlemlerde, ruhsat veya izin verildiğini kanıtlama yükü o kişiye aittir.

 

Mahkemenin Mahkum Olmuş Kişi-lerin Silah Bulundurmasını Menede-bilmesi.

27.

Herhangi bir mahkeme,bir kişinin suç işlemekten mahkum olması üzerine, mahkum olan kişinin, başka herhangi bir cezaya ek olarak, Mahkemenin karara bağlayıcı bir süre için tasarrufunda ateşli silah bulundurması veya ateşli silah kullanmasının yasaklanmasını emredebilir.

 

 

 

Tüzük
Yapma
Yetkisi

28.

(1)

Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlamak yolu ile aşağıdaki konularda Tüzük yapabilir:-

 

 

 

 

(a)

Herhangi bir tipteki yivsiz hava tüfeği, yivli hava tüfeği veya hava tabancasını özellikle tehlikeli olduğunu ilan etmek;

 

 

 

 

(b)

Bu veya başka herhangi bir Yasa ile ateşli silah taşıma veya kullanma ruhsatı olmasına bakıl-maksızın  herhangi bir kişinin belirli bir saha içinde ateşli silah veya herhangi bir tipteki ateşli silah taşımasını  veya kullanılmasını yasaklamak;

 

 

 

 

(c)

Genel olarak bu Yasa amaçlarının daha iyi bir biçimde uygulanmasını sağlamak.

 

7/1989
2/1996
1/2010

 

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca çıkarılacak tüzük,  herhangi bir maddesindeki kurala aykırı davranış için, 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya 10,000-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilmeyi ve aykırı davranışa konu olan ateşli silahın da müsadere edilebilmesini öngörebilir.

 

Geçici Madde
31 Aralık 1995 tarihinde sona erecek olan Ateşli Silah Ruhsatlarının 28 Şubat 1996’ya kadar geçerli olması
2/1996

1.

 

            Bu Yasanın 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrası ile Esas Yasanın 4’üncü maddesine eklenen yeni (4)’üncü fıkra ve Esas Yasanın 7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası-nın A bendi uyarınca 31 Aralık 1995 tarihinde sona erecek olan ateşli silah ruhsatlarının geçerlilik süresi, 28 Şubat 1996 tarihine kadar uzatılır ve sözkonusu ateşli silah ruhsatları 28 Şubat 1996 tarihinde sona erer.

 

 

Geçici Madde
Ruhsat Süresinin Uzatılması
2/2000

1.

 

Bu Yasa uyarınca çıkarılacak ateşli silah ruhsatı çıkarma süresi, sadece 2000 yılı ruhsatları için 29 Şubat 2000 tarihine kadar uzatılır.

 

Geçici Madde
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Erecek Olan Ateşli Silah Ruhsatlarının 31 Mayıs 2010 Tarihine Kadar Geçerli Olması
1/2010

1.

31 Aralık 2009 tarihinde sona erecek olan ateşli silah ruhsatlarının geçerlilik süresi, 31 Mayıs 2010 tarihine kadar uzatılır ve sözkonusu ateşli silah ruhsatları 31 Mayıs 2010 tarihinde sona erer.  Bu gibi ruhsat sahipleri, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 31 Mayıs 2010 tarihine kadar bu (Değişiklik) Yasasında yer alan kurallar gereği ödenmesi gerekli ateşli silah tasarruf harcını bir defaya mahsus ödemek zorundadır.
            Ancak ruhsat süresinin sona ermesine rağmen ruhsatını yenilemeyen ruhsat sahipleri, ödenmesi gereken harç üzerinden %100 (yüzde yüz) gecikme zammı öderler.  Gecikme zamının ödenmesi, işlenen suçu ortadan kaldırmaz.

 

Geçici Madde Ateşli Silah Ruhsatname Süresi Sona Erenlerin Durumu
1/2010

2.

31 Aralık 2008 tarihinde veya daha önce sona ermiş olan ateşli silah ruhsatnameler geçerli belge sayılmaz.
            Ancak bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 31 Mayıs 2010 tarihine kadar bu (Değişiklik) Yasası kuralları gereği ödenmesi gereken ateşli silah tasarruf harcının bir defaya mahsus ödenmesi koşuluyla yenilenebilir.

 

Geçici Madde
Mevcutların Durumu
1/2010

3.

Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ateşli silah ticareti yapmakta olan kişilere, işyerlerini ve bulundura-bilecekleri ateşli silah sayısını, bu (Değişiklik) Yasasının 11’inci maddesiyle değiştirilen Esas Yasanın 15’inci maddesine uydurmaları için iki yıl süre verilir.

 

 

 

 

 

 

Yürürlüğe Giriş

 

 

Bu Yasa Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz